43/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 23. januára 2003,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 153/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 5 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 153/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 5 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb., sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 v prvej vete sa slová „so skeletovými pôdami s plytkým orničným profilom na báze sopečných vyvrelín, ako sú granity, andezity, ryolity, čadiče a podobne" nahrádzajú slovami „s plytkými skeletovými pôdami s rôznym geologickým podkladom".
2.
V § 2 ods. 1 až 3 sa jednotka „MJ . cm-2" nahrádza jednotkou „kJ . cm-2".
3.
V § 3 písm. a) desiatom bode sa za slová „Dolná Krupá," vkladajú slová „Hrnčiarovce nad Parnou,".
4.
V § 3 písm. a) dvanástom bode podbode 12.1 sa za slovo „Sokolovce," vkladajú slová „Šípkové, Trstín,".
5.
V § 3 písm. b) treťom bode sa za slovo „Galanta," vkladá slovo „Gáň,".
6.
V § 3 písm. b) ôsmom bode sa za slová „Malá nad Hronom," vkladajú slová „Malé Kosihy,".
7.
V § 3 písm. c) druhom bode sa za slovo „Sebechleby," vkladá slovo „Sudince,".
8.
V § 3 písm. c) treťom bode sa za slovo „Kosihovce," vkladá slovo „Sečianky,".
9.
V § 3 písm. c) štvrtom bode sa za slová „Dolné Plachtince," vkladá slovo „Glabušovce", za slová „Malé Zlievce," sa vkladajú slová „Malý Krtíš, Modrý Kameň," a za slová „Stredné Plachtince," sa vkladajú slová „Veľké Zlievce,".
10.
V § 3 písm. c) siedmom bode sa pred slovo „Gemer," vkladá slovo „Dulovo," a za slová „Veľký Blh," sa pripája slovo „Žíp,".
11.
V § 3 písm. d) druhom bode sa za slovo „Pohranice," vkladá slovo „Svätoplukovo,".
12.
V § 3 písm. d) treťom bode sa za slovo „Oponice," vkladá slovo „Orešany,".
13.
V § 3 písm. d) štvrtom bode sa za slová „Červený Hrádok," vkladajú slová „Čierne Kľačany,", za slovo „Hosťovce," sa vkladajú slová „Hronský Beňadik," a za slovo „Kozárovce," sa vkladá slovo „Machulince,".
14.
V § 3 písm. d) piatom bode sa za slovo „Melek," vkladajú slová „Michal nad Žitavou,".
15.
V § 3 písm. d) ôsmom bode sa za slovo „Lok," vkladajú slová „Malé Kozmálovce,".
16.
V § 3 písm. e) štvrtom bode podbode 4.1. sa pred slovo „Cejkov," vkladá slovo „Brehov," a za slová „Kráľovský Chlmec," sa vkladá slovo „Ladmovce,".
17.
V § 5 a v celom texte vyhlášky sa slová „výberové víno s prívlastkom" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „víno s prívlastkom" v príslušnom tvare.
18.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slová „Irsai Oliver" vkladá slovo „Mília" a za slovo „Neuburské" sa vkladá slovo „Noria".
19.
V § 6 ods. 6 sa vypúšťa slovo „Komplexný".
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2003.
Zsolt Simon v. r.