429/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

429
ZÁKON
z 22. septembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 457/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 457/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa za slovo „určenie“ vkladajú slová „majetku štátu vedeného v účtovníctve a oceneného podľa osobitného predpisu,11) určenie“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. j) sa na konci vypúšťajú slová „(bez návrhu členov na personálne obsadenie orgánov neziskovej organizácie)“.
3.
V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
súpis nehnuteľného majetku podľa údajov katastra nehnuteľností vrátane jeho ocenenia znaleckým posudkom, súpis hnuteľného majetku vrátane jeho ocenenia znaleckým posudkom,8a) ak vkladom sú peňažné prostriedky, výšku peňažného vkladu záujemca preukazuje potvrdením banky o výške vkladu na vkladnej knižke alebo na účte v banke,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 21 ods. 6 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.“.
4.
V § 5 ods. 1 druhá veta znie:
„Návrh na vydanie rozhodnutia o transformácii obsahuje náležitosti podľa odseku 3.“.
5.
V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
majetok štátu vedený v účtovníctve, ocenený podľa osobitného predpisu,11) ktorý ústredný orgán vkladá do neziskovej organizácie a finančné vymedzenie majetku, ktorý záujemca vkladá do neziskovej organizácie,“.
6.
V § 5 odsek 4 znie:
„(4)
Rozhodnutie o transformácii zverejňuje vláda v Obchodnom vestníku.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 24 až 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.“.
8.
Za § 8 sa vkladá § 9, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9
Prechodné ustanovenie
Konanie o premene niektorej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu neukončené do 1. novembra 2003 sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.