424/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

424
ZÁKON
z 23. septembra 2003,
ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a zákona č. 666/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 23 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
2.
V § 69 odsek 5 znie:
„(5)
Príslušník nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť v hasičskom odbore ani obchodovať s hasičskými komoditami a nesmie byť členom správnych, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť.“.
3.
V § 103 ods. 1 sa vypúšťa písmeno l).
Doterajšie písmená m) a n) sa označujú ako písmená l) a m).
4.
V § 103 ods. 2 sa slová „j) a l)“ nahrádzajú slovami „a j)“.
5.
§ 119 sa vypúšťa.
6.
V § 123 ods. 1 sa za slovom „riadenie“ vypúšťa čiarka, vkladá sa slovo „a“ a vypúšťajú sa slová „a príplatku za prípravu čakateľa“.
7.
V § 123 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
8.
V § 128 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.