418/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

418
ZÁKON
z 23. septembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 482/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z. a zákona č. 335/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
(1)
Slovenská televízia je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť.
(2)
Slovenská televízia je s výnimkou uvedenou v odseku 3 oprávnená podieľať sa na založení obchodnej spoločnosti alebo sama založiť obchodnú spoločnosť, zúčastňovať sa na podnikaní obchodnej spoločnosti alebo sa stať jediným spoločníkom alebo akcionárom obchodnej spoločnosti, ak predmet podnikania tejto obchodnej spoločnosti súvisí s úlohami Slovenskej televízie ustanovenými zákonom a ak Slovenská televízia touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok na plnenie svojich úloh.
(3)
Slovenská televízia nie je oprávnená zúčastňovať sa na podnikaní obchodnej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.
(4)
Podnikateľská činnosť nesmie ohroziť kvalitu činností napĺňajúcich poslanie Slovenskej televízie.
(5)
Ustanovenia osobitného zákona1) nie sú dotknuté.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.