417/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

417
ZÁKON
zo 17. septembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2a ods. 4 sa slová „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
2.
§ 99 znie:
㤠99
Orgánmi štátneho stavebného dohľadu sú poverení zamestnanci
a)
Slovenskej stavebnej inšpekcie (§ 123a),
b)
stavebného úradu,
c)
obcí pri vykonávaní pôsobností podľa § 122 a iných orgánov štátnej správy oprávnených osobitnými predpismi dozerať na uskutočňovanie, užívanie a odstraňovanie stavieb v medziach týchto predpisov,
d)
krajského úradu.“.
3.
V § 111 odsek 2 znie:
„(2)
Ak sa náhrada za vyvlastňovanú nehnuteľnosť poskytuje v peniazoch, určuje sa jej primeranosť podľa trhovej ceny určenej znaleckým posudkom. Na účely tohto zákona sa za trhovú cenu nehnuteľnosti považuje cena rovnakej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti v tom istom čase, v tom istom mieste a v porovnateľnej kvalite.“.
4.
V § 112 ods. 4 sa slová „ceny zistenej podľa osobitného predpisu10k)“ nahrádzajú slovami „určenej podľa § 111 ods. 2“.
5.
§ 119 znie:
㤠119
(1)
Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode dvoch alebo viacerých stavebných úradov, určí príslušný stavebný úrad krajský úrad.
(2)
Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode viacerých krajov, určí príslušný stavebný úrad ministerstvo.
(3)
Ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a je zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác alebo zariadení, ktoré sú predmetom konania, krajský úrad určí, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie.“.
6.
V § 121 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pri stavbách pre bezpečnosť štátu,“.
7.
§ 123a vrátane nadpisu znie:
㤠123a
Slovenská stavebná inšpekcia
(1)
Zriaďuje sa Slovenská stavebná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia"), ktorá je odborným kontrolným orgánom, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva hlavný štátny stavebný dohľad, ak nie je ďalej ustanovené inak. Inšpekcia, ktorá je rozpočtovou organizáciou, je tvorená riaditeľstvom inšpekcie so sídlom v Bratislave a inšpektorátmi v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Žiline, ktoré sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet riaditeľstva inšpekcie. Inšpektoráty sú prvostupňovými orgánmi pre vymedzenú pôsobnosť vo svojich územných obvodoch, riaditeľstvo inšpekcie je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam inšpektorátov. Územné obvody inšpektorátov sú uvedené v prílohe.
(2)
Na čele riaditeľstva inšpekcie je riaditeľ inšpekcie, ktorého vymenúva a odvoláva minister výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej len „minister") podľa osobitného predpisu.11b) Na čele inšpektorátov sú riaditelia inšpektorátov, ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľ inšpekcie podľa osobitného predpisu.11b)
(3)
Inšpekcia okrem pôsobnosti ustanovenej v druhej časti oddiele 9 tohto zákona vykonáva dohľad aj nad
a)
plnením podmienok a opatrení uložených rozhodnutiami orgánov štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku,
b)
dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom účastníkom výstavby a iných opatrení v území,
c)
dodržiavaním základných požiadaviek na stavby a všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,
d)
použitím vhodných stavebných výrobkov1k) v stavbách.
(4)
Inšpekcia nariaďuje odstránenie nedostatkov zistených jej kontrolnou činnosťou. Pri súbežnom konaní inšpekcie a stavebného úradu je príslušný na konanie, ak nedôjde medzi nimi k dohode, kto konanie vykoná, stavebný úrad.
(5)
Podrobnosti o organizácii inšpekcie upraví štatút, ktorý vydá minister.
(6)
Úlohy inšpekcie pre stavby pre bezpečnosť štátu plní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 139b odsek 9 znie:
„(9)
Za stavby pre bezpečnosť štátu sa považujú stavby v správe, nájme alebo výpožičke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu užívané na služobné účely a stavby, ktoré sú v správe, nájme alebo výpožičke rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií týchto orgánov užívané na služobnú potrebu.“.
9.
§ 141 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Konanie začaté podľa tohto zákona na okresnom úrade dokončí miestne príslušný stavebný úrad.“.
10.
Za § 141 sa vkladá § 142, ktorý znie:
㤠142
V súvislosti s prechodom kompetencií stavebnej inšpekcie v oblasti územného plánovania a stavebného konania prechádzajú 1. novembra 2003 práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia na inšpekciu. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2003 v správe Slovenskej inšpekcie životného prostredia a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií stavebnej inšpekcie v oblasti územného plánovania a stavebného konania, prechádza 1. novembra 2003 do správy inšpekcie. Podrobnosti o prechode správy majetku štátu, najmä druh a rozsah preberaného majetku, ako aj o prechode súvisiacich práv a povinností sa upravia dohodami medzi doterajším a budúcim správcom.“.
11.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
Príloha k zákonu č. 50/1976 Zb.
Inšpektoráty Územné obvody inšpektorátov tvoria okresy
Inšpektorát stavebnej inšpekcie Banská Bystrica Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva,
Krupiná, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota,
Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Inšpektorát stavebnej inšpekcie Bratislava Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV,
Bratislava V, Dunajská Streda, Komárno, Malacky,
Myjava, Pezinok, Senec, Senica, Skalica
Inšpektorát stavebnej inšpekcie Nitra Bánovce nad Bebravou, Galanta, Hlohovec, Levice,
Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Prievidza,
Šaľa, Topoľčany, Trnava, Zlaté Moravce
Inšpektorát stavebnej inšpekcie Košice Bardejov, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Košice I,
Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Levoča,
Medzilaborce, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava,
Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará
Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad
Topľou
Inšpektorát stavebnej inšpekcie Žilina Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Ilava, Kysucké Nové Mesto,
Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Nové Mesto nad
Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Ružomberok,
Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 183/2000 Z. z., zákona č. 186/2000 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 49/2002 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 543/2002 Z. z. a zákona č. 103/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
územného plánovania a stavebného poriadku.“.
2.
V § 6 ods. 2 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a územných plánov zón,“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.