415/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

415
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júna 1998 bola v Ženeve prijatá Dohoda týkajúca sa tvorby globálnych technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré sa môžu montovať alebo používať na kolesových vozidlách.
Listinu o prístupe Slovenskej republiky k dohode podpísal 24. októbra 2001 minister zahraničných vecí Slovenskej republiky. Listina o prístupe bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohody, 7. novembra 2001.
Dohoda nadobudla platnosť 25. augusta 2000 na základe článku 11 ods. 11.2 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 6. januára 2002 na základe článku 11 ods. 11.3.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.