414/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

414
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. marca 2003 bola v Záhrebe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Dohoda nadobudne platnosť 24. novembra 2003 na základe článku 21 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.