411/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

411
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 47 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 11. septembra 2003 č. 5/2003 o hlásení predkladanom bankou kontrolujúcou bankový konsolidovaný celok alebo bankový subkonsolidovaný celok Národnej banke Slovenska.
Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania hlásenia Národnej banke Slovenska.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2003.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 37/2003 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.