405/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.10.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

405
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Dominické spoločenstvo a Svätý Vincent a Grenadíny, na ktoré bola platnosť Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) rozšírená Veľkou Britániou v čase, keď tieto štáty boli jej závislými územiami, urobili depozitárovi dohovoru vyhlásenie o viazanosti dohovorom a oznámili svoje príslušné orgány podľa článku 6 dohovoru. Vyhlásenia o viazanosti majú u oboch štátov spätný účinok ku dňu ich nezávislosti, t. j. k 3. novembru 1978 pre Dominické spoločenstvo a k 27. októbru 1979 pre Svätý Vincent a Grenadíny.
V dôsledku uvedeného sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru, uverejnený ako dodatok k č. 213/2002 Z. z., dopĺňa takto:
Dominika (Dominické spoločenstvo)
1.
„the Attorney General“,
2.
„the Solicitor General“,
3.
„the Registrar“,
4.
„the Deputy Registrar“.
Svätý Vincent a Grenadíny
1.
„The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs“,
2.
„The Registrar, High Court“.