403/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.10.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

403
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 30. júla 2003 č. 2/2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien v plynárenstve a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
Výnos upravuje detaily postupu pri regulácii cien v plynárenstve, pri určovaní ekonomicky oprávnených nákladov a pri určovaní primeraného zisku.
Výnos nadobúda účinnosť 3. októbra 2003.
Výnos je uverejnený v čiastke 1/2003 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.