40/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 22. januára 2003 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2003 - 2004 zo 16. decembra 2002 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb
a
Združením bytového hospodárstva na Slovensku.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2003 - 2006 zo 16. januára 2003 uzavretá medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Združením podnikateľov autoopravárenstva a služieb.
3.
Dodatok č. 1 z 8. januára 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 29. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.