397/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

397
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 19. septembra 2003,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 29 ods. 9 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
b)
spôsob výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie,
c)
smerné čísla spotreby vody.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
nárazovým vypúšťaním odpadových vôd občasné vypúšťanie odpadových vôd v pravidelných alebo nepravidelných časových intervaloch do verejnej kanalizácie,
b)
koeficientom dennej nerovnomernosti podiel maximálnej hodnoty denného prietoku odpadových vôd Qmaxd (m3. d-1), ktorý sa vyskytol za rok, a priemerného denného prietoku odpadových vôd za to isté obdobie Qd (m3. d-1),
c)
koeficientom hodinovej nerovnomernosti podiel maximálneho hodinového prietoku dosiahnutého v roku Qmaxh (m3. h-1) a priemerného denného prietoku odpadových vôd Qd (m3. d-1) vydeleného 24,
d)
smerným číslom spotreby vody štatisticky určené jednotkové množstvo vody pre jednotlivé druhy spotreby vody,
e)
redukovanou plochou súčin danej plochy a súčiniteľa odtoku zaradeného podľa kategórie A až C.
§ 3
(1)
Množstvo vody dodanej verejným vodovodom sa určuje
a)
určeným meradlom podľa osobitného predpisu,1)
b)
smernými číslami spotreby vody, ak množstvo vody dodávanej verejným vodovodom nie je merané.
(2)
Ak sa meranie množstva vody dodávanej verejným vodovodom zabezpečuje určeným meradlom, určí sa množstvo odoberanej vody z verejného vodovodu odpočtom z tohto meradla.
(3)
Meranie množstva vody na účely spoplatnenia sa zabezpečuje určeným meradlom vlastníka verejného vodovodu.
(4)
Odberateľ vody si môže na vnútornom vodovode osadiť meradlo vody na vlastné náklady. Takéto meradlo môže slúžiť na určenie časti množstva vody odobratej odberateľom alebo konečným spotrebiteľom na účely dohodnuté v zmluve o dodávke vody, ak spĺňa požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.1)
(5)
Meradlo sa umiestňuje v súlade s technickými podmienkami na osadenie a funkciu meradla tak, aby bolo možné odčítať údaj z meradla.
(6)
Ak sa na meradle zistí porucha, množstvo vody dodanej verejným vodovodom sa určí podľa § 30 ods. 4 zákona.
(7)
Ak množstvo vody dodanej verejným vodovodom nie je merané určeným meradlom, množstvo odoberanej vody sa určí smernými číslami spotreby vody na jednotlivé druhy spotreby vody alebo ich kombináciou.
(8)
Smerné čísla spotreby vody sú uvedené v prílohe č. 1.
(9)
Ak nie sú v prílohe č. 1 na jednotlivé druhy spotreby vody uvedené smerné čísla spotreby vody, množstvo vody odobratej z verejného vodovodu sa meria určeným meradlom.
(10)
Ak sa množstvo vody dodanej verejným vodovodom určuje smernými číslami spotreby vody a ak je obdobie odberu vody z verejného vodovodu kratšie ako obdobie jedného roka, určí sa odobraté množstvo vody pomernou časťou zo smerných čísiel spotreby vody.
(11)
Na určenie časti množstva odobratej vody odberateľom alebo konečným spotrebiteľom na účely dohodnuté v zmluve o dodávke vody možno použiť smerné čísla spotreby vody.
§ 4
(1)
Množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa zabezpečuje technicky vhodným meradlom, ktorým je
a)
meradlo pretečeného objemu vody v otvorených prizmatických korytách a čiastočne zatopených potrubiach pri zabezpečení prúdenia vody s voľnou hladinou, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,1)
b)
bezkontaktné meradlo v úplne zatopených uzavretých profiloch.
(2)
Meradlo musí byť technicky riešené tak, aby umožňovalo odčítanie pretečeného množstva v m3 za sledované obdobie a aktuálneho prietoku v m3.h-1 alebo v l . s-1.
(3)
Ak ide o nárazové vypúšťanie odpadových vôd s koeficientom dennej nerovnomernosti väčším ako tri alebo koeficientom maximálnej hodinovej nerovnomernosti väčším ako päť, meranie množstva odpadových vôd musí umožniť kontinuálny časový a dátumový záznam priebehu prietokov v trvaní aspoň 60 dní s frekvenciou merania aspoň päť minút.
(4)
Meradlo a revízna kanalizačná šachta na kanalizačnej prípojke sa umiestňujú tak, aby boli splnené technické podmienky na osadenie a funkciu meradla, aby bolo možné vykonať odčítanie údajov z meradla a aby bol možný odber vzoriek odpadových vôd ručným spôsobom a podľa možnosti aj automatickým odberným zariadením.
(5)
Za určujúce miesto merania množstva odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa považuje tá časť kanalizačnej prípojky, ktorou preteká všetka odpadová voda odvádzaná danou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie, ak sa prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a producent nedohodnú inak.
(6)
Ak sa zistí porucha na meradle, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie podľa § 31 ods. 4 zákona.
§ 5
(1)
Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich len voda odobratá z verejného vodovodu, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa § 3.
(2)
Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich voda odobratá z rôznych zdrojov vody, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie súčtom
a)
množstiev meranej odobratej vody zo všetkých týchto zdrojov vody, ak sa množstvo odobratej vody z týchto zdrojov vody meria,
b)
množstiev meranej odobratej vody a určeného množstva vody podľa odseku 5 alebo podľa § 3 ods. 6 a 9, ak sa množstvo odobratej vody meria len z jedného alebo z viacerých týchto zdrojov vody,
c)
množstiev určeného množstva vody podľa odseku 5 alebo podľa § 3 ods. 6 a 9, ak sa množstvo odobratej vody z týchto zdrojov vody nemeria.
(3)
Zo zmeraného alebo vypočítaného množstva vypúšťaných odpadových vôd sa odpočíta množstvo vody preukázateľne tvoriace súčasť produktu, ak množstvo takejto vody je väčšie ako 3 m3 mesačne alebo 36 m3 ročne.
(4)
Producent si môže v rámci vnútornej kanalizácie merať určitú časť množstva odpadových vôd na vlastné náklady. Údaj z takéhoto merania môže slúžiť na určenie časti množstva odpadových vôd, ak spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi1) a ak je to dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadových vôd.
(5)
Ak nemožno určiť množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa odsekov 1 až 4 alebo podľa § 4, určí sa ich množstvo na základe
a)
údajov z obdobnej činnosti alebo prevádzky alebo
b)
spotreby vody v porovnateľnom období, alebo
c)
krátkodobého merania množstva odpadových vôd, ktoré sa vykonáva v trvaní najmenej jedného týždňa počas bežnej produkcie odpadových vôd na dočasnom meracom profile zriadenom na vhodnom mieste kanalizačnej prípojky alebo diferenčným spôsobom dvomi meracími profilmi zriadenými nad a pod zaústením kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie.
(6)
Spôsoby určenia množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie od jedného producenta sa môžu kombinovať. Celkové množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa určí ako súčet jednotlivých určených množstiev vypúšťaných odpadových vôd.
(7)
Určenie množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa aktualizuje aspoň raz za tri roky podľa odsekov 1 až 6.
§ 6
(1)
Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie merané, ich množstvo sa vypočíta podľa odseku 5.
(2)
Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia určí množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie pre každú nehnuteľnosť, z ktorej sa tieto vody odvádzajú priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpusty do verejnej kanalizácie.
(3)
Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia sa aktualizuje aspoň raz za tri roky výpočtom podľa odseku 5.
(4)
Spoplatneniu nepodliehajú vody z povrchového odtoku, ktoré sa
a)
neodvádzajú z plôch nehnuteľností priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste do verejnej kanalizácie,
b)
odvádzajú do vybudovaného, funkčného a kapacitne vyhovujúceho vsakovacieho zariadenia,
c)
odvádzajú zo spevnených plôch na vlastné priepustné plochy, kde voda vsakuje v celom množstve.
(5)
Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa vypočíta súčinom daných plôch nehnuteľností a im prislúchajúcich odtokových súčiniteľov podľa druhu povrchu plôch zaradených v kategóriách A až C a priemerom dlhodobých zrážkových úhrnov pre danú lokalitu podľa údajov, ktoré poskytuje právnická osoba zabezpečujúca hydrologickú a meteorologickú službu.2)
(6)
Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie je uvedený v prílohe č. 2.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 397/2003 Z. z.
SMERNÉ ČÍSLA SPOTREBY VODY
I.
BYTOVÝ FOND
Položka
číslo
Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
1. byty a domy
a so spoločnými výtokmi vody 18 m3 . osoba-1 . rok-1+ VI + VII
b so samostatnými výtokmi vody 29 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII
2. byty a domy s výtokmi vody a so splachovacími WC 35 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII
3. byty a domy s výtokmi vody, s WC a s kúpeľňou
(sprchovací kút, vaňa)
a s externou dodávkou teplej vody 40 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII
b s ohrevom vody pecou na tuhé palivo 45 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII
c so zariadením na ohrev vody okrem písm. b) (prietokový
ohrievač, elektrický bojler a iné)
55 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII
4. rekreačné chaty, záhradné domčeky a pod. spotreba sa vypočíta ako pri
položkách č. 1 až 3
s prihliadnutím na dĺžku
užívania v priebehu roka
a s primeraným uplatnením
položiek v častiach VI a VII
Poznámka:
+ VI + VII V prípade, že užívanie bytového fondu je spojené s chovom hospodárskych zvierat, hydiny alebo s využívaním záhrad, zvýši sa hodnota vypočítaného smerného čísla primerane o hodnoty uvedené v časti VI a VII.
II.
VEREJNÉ BUDOVY
5. kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia 20 m3 . osoba-1 . rok-1 +A + B
6. materské školy s dennou prevádzkou
a v objektoch s výtokmi vody a sociálnym zariadením 8 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
b v objektoch s výtokmi vody, s lokálnou prípravou teplej vody 16 m3. osoba-1 . rok-1 + A + B
7. materské školy s celotýždňovou prevádzkou
a v objektoch s výtokmi vody a sociálnym zariadením 20 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
b v objektoch s výtokmi vody, s lokálnou prípravou teplej vody 32 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
8. základné a stredné školy
a v budove iba s výtokmi vody 5 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
b v budove s výtokmi vody a sociálnym zariadením 7 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
c v budove s výtokmi vody, sociálnym zariadením a s lokálnou
prípravou teplej vody
9 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
9. družiny, kluby mládeže a podobné zariadenia s výtokmi vody
a sociálnym zariadením
5 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
Poznámky:
V položkách č. 5 až 8 smerné číslo spotreby vody určené na rok je určené na počet 200 pracovných dní v roku.
V prípade iného ročného režimu prevádzky sa smerné číslo primerane upraví.
A – smerné čísla spotreby vody za byty, ktoré sa pripočítajú, ak sú súčasťou budovy (podľa časti I – BYTOVÝ FOND).
B – pripočítajú sa smerné čísla spotreby vody za kuchyňu (vývarovňa, výdajňa jedál, jedáleň a pod. podľa časti V – ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE.
III.
ZDRAVOTNÍCKE A SOCIÁLNE ZARIADENIA
10. ambulancie
a s lokálnou prípravou teplej vody 36 l . ošetrenie-1
b s externou dodávkou teplej vody 24 l. ošetrenie-1
11. jasle
a s lokálnou prípravou teplej vody 21 m3. dieťa-1 . rok-1
b s externou dodávkou teplej vody 14 m3 . dieťa-1 . rok-1
12. dojčenské ústavy
a s lokálnou prípravou teplej vody 88 m3 . dieťa-1 . rok-1
b s externou dodávkou teplej vody 58 m3 . dieťa-1 . rok-1
13. lekárne
a s lokálnou prípravou teplej vody 18 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
b s externou dodávkou teplej vody 12 m3. zamestnanec-1 . rok-1
14. štátne zdravotné ústavy, hygienicko-epidemiologické stanice
a s lokálnou prípravou teplej vody 21m3. zamestnanec-1 . rok-1
b s externou dodávkou teplej vody 14 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
IV.
KULTÚRA, VYUŽÍVANIE VOĽNÉHO ČASU
15. kiná 0,6 m3 . sedadlo-1 . rok-1
16. klubovne, spoločenské alebo kultúrne miestnosti,
prednáškové siene, knižnice, čitárne, študovne a múzeá
smerné číslo spotreby vody sa
vypočíta súčtom14 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 +
2 m3 . návštevník-1 . rok-1
V.
ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE
17. pohostinstvá, reštaurácie a jedálne, bufety, vinárne
(na jedného pracovníka v jednej zmene)
a podávanie nápojov 30 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 + C
b podávanie nápojov a studených jedál 50 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 + C
c podávanie nápojov, studených a teplých jedál 80 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 + C
18. závodné, školské a obdobné jedálne bez prípravy jedál, výdajne
dovezenej stravy (s umývacím drezom, WC , umývadlami)
6 m3. priemer . stravník-1 . rok-1
19. závodné, školské a obdobné jedálne s prípravou jedál (s umývacím
drezom, WC , umývadlami)
8 m3. priemer . stravník-1 . rok-1
Poznámka:
C – ak má zariadenie poskytujúce občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min, pripočítava sa k položkám a, b, c za každú zmenu ročne 525 m3. V prípade iného prietoku sa smerné číslo na výčapný pult primerane upraví.
VI.
HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ A HYDINA
20. dojnice vrátane ošetrovania mlieka a splachovania 22 m3 . kus-1 . rok-1
z toho spotreba vody pre mliečnicu 4 m3 . kus-1 . rok-1
21. býk 18 m3 . kus-1 . rok-1
22. teľa, ovca, koza, ošípaná 4 m3 . kus-1 . rok-1
23. prasnica 8 m3 . kus-1 . rok-1
24. kôň 16 m3 . kus-1 . rok-1
25. sliepky, perličky 0,16 m3 . kus-1 . rok-1
26. morky 0,24 m3 . kus-1 . rok-1
27. husi, kačice 0,48 m3 . kus-1 . rok-1
28. iné drobné zvieratá 0,18 m3 . kus-1 . rok-1
VII.
RÔZNE
29. záhrady okrasné alebo vysádzané zeleninou 0,16 m3 . m-2 . rok-1
30. záhrady vysádzané ovocnými stromami alebo inak využívané 0,04 m3 . m-2 . rok-1
31. skleníky, fóliovníky 0,6 m3 . m-2 . rok-1
Príloha č. 2 k vyhláške č. 397/2003 Z. z.
SPÔSOB VÝPOČTU MNOŽSTVA VÔD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU Z NEHNUTEĽNOSTI ODVÁDZANÝCH DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE
Q = Hz . S . ψ, kde
Q – množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie,
Hz – ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov,
S – veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie,
ψ – súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy.
Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie pre konkrétnu nehnuteľnosť sa uvedie do formulára.
VZOR FORMULÁRA
VYSVETLIVKY K FORMULÁRU
1.
V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:
a)
kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,
b)
kategória B – čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a pod.), súčiniteľ odtoku 0,4,
c)
kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.
Údaje predloží producent.
2.
V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.
3.
Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.
4.
V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; na požiadanie vlastníka verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľa verejnej kanalizácie preukáže aj spôsob nakladania.
5.
Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.
6.
Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.
1 §)
§ 5 písm. c) a § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 3 ods. 1 a príloha č. 1 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
2)
Vládne nariadenie č. 96/1953 Zb. o Hydrometeorologickom ústave.