394/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

394
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 12. septembra 2003 č. R-5/2003, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa menia maximálne ceny za nájom nebytových priestorov na účely prevádzkovania zdravotníckych zariadení.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.