393/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

393
OPATRENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 12. septembra 2003
o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými na účely tohto opatrenia sú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie1) v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]
Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa pre správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vzťahuje na hnuteľné veci štátu, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk, ak ide o
a)
prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje,
b)
motorové vozidlá a člny,
c)
zdravotnícku a veterinárnu techniku a materiál a
d)
techniku a materiál na ochranu a obranu objektov a osôb.
§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú
a)
hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona,
b)
iné hnuteľné veci štátu, ktorými sú
1.
zbrane,
2.
munícia,
3.
pozorovacie prístroje na denné a nočné videnie,
4.
náhradné diely pre zbrane,
5.
trhaviny a ostré rozbušky a roznecovače,
6.
chemická munícia,
7.
dozimetrické prístroje,
8.
laboratórne prístroje obsahujúce rádioaktívny žiarič,
9.
poľné proviantné výstroje,
10.
výstrojné súčiastky služobnej, pracovnej a poľnej rovnošaty príslušníka Železničnej polície a ich doplnkov,
11.
balistické a ochranné poriadkové prilby,
12.
nepriestrelné vesty,
13.
ochranné štíty Železničnej polície a služobných cestných vozidiel a člnov.
§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)
Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a v § 3 písm. b) tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 a v § 3 písm. b) tohto opatrenia.
§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a v § 3 písm. b) tohto opatrenia.
§ 7
Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 6 zákona)
(1)
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % celej výmery pozemku, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú tento majetok štátu do nájmu na čas dlhší ako jeden rok; to neplatí, ak ide o nájom nebytových priestorov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a nájom nehnuteľnosti alebo jej časti na účely realizácie projektov energetickej efektívnosti.
(2)
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a v § 3 písm. b) tohto opatrenia, sa vyžaduje súhlas ministerstva.
§ 8
Výpožička hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 9 zákona)
Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a v § 3 písm. b) tohto opatrenia.
§ 9
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 308/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§ 10
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.
Pavol Prokopovič v. r.
1)
§ 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.