39/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z.
výnos z 28. januára 2003 č. 8/2003, ktorým sa v roku 2003 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru.
Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 8/2002, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru (oznámenie č. 76/2002 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2003.
Výnos je uverejnený v čiastke 8/2003 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na krajských riaditeľstvách Policajného zboru.