389/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

389
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. novembra 2002 bola v Tunise podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, zvláštnych alebo služobných pasov.
Dohoda nadobudla platnosť 19. júla 2003 na základe článku 8.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.