384/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

384
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júla 2002 bola v Starej Ľubovni podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Na základe článku 14 ods. 1 dohoda nadobudne platnosť 28. októbra 2003.
Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.