380/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

380
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. augusta 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. b) sa za slová „Slovenskej informačnej služby“ vkladajú slová „a Národného bezpečnostného úradu“.
2.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Výrobca alebo dovozca zabezpečí posudzovanie zhody vlastností strelných zbraní a streliva prostredníctvom autorizovanej osoby podľa § 11 zákona, uvedenej v prílohe č. 2 bode 1.9, ktorá určí počty, termíny, v ktorých sa budú určené výrobky predkladať na posudzovanie zhody, a miesto, kde sa posudzovanie zhody vykoná.“.
3.
V § 16 sa vkladajú nové odseky 1 až 3, ktoré znejú:
„(1)
Výrobca alebo dovozca predloží autorizovanej osobe každú vyrobenú zbraň podliehajúcu kusovému overeniu podľa § 9 a 11.
(2)
Výrobca alebo dovozca predloží autorizovanej osobe zbrane, ktoré podliehajú homologizácii podľa § 7 a 8.
(3)
Výrobca alebo dovozca streliva alebo streliviny predloží autorizovanej osobe strelivo alebo strelivinu na typovú kontrolu v množstve určenom autorizovanou osobou, zabezpečujúcom požadovaný rozsah kontroly podľa § 13.“.
Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 4 až 6.
4.
V prílohe č. 1 časti Podrobnosti o podmienkach skúšobnej streľby bode 5 písm. k) sa slovo „SK“ nahrádza slovom „Ak“.
5.
V prílohe č. 1 časti Podrobnosti o podmienkach skúšobnej streľby bode 5 písmeno l) znie:
„l)
plynové zbrane sa skúšajú zvýšením úsťovej rýchlosti o 10 % nad odporúčanie výrobcu,“.
6.
V prílohe č. 1 časti Podrobnosti o podmienkach skúšobnej streľby sa bod 5 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
športové zbrane zhotovené a používané výlučne na športovú streľbu podľa pravidiel medzinárodných športových zväzov biatlonu a športovej streľby (združených v ISSF – medzinárodnej športovej streleckej federácii) sa skúšajú bežnými nábojmi určenými na trh.“.
7.
V prílohe č. 2 časti 1 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 1.9 nahrádza textom:
„Identifikačná značka Úradnej skúšobne strelných zbraní a streliva SKTC-112 Lieskovec“.
8.
V prílohe č. 2 časti 1 sa overovacie značky dopĺňajú novou značkou:
„1.10 Nové kusové overenie všetkých druhov zbraní nabíjaných zozadu, určených na použitie streliva s bezdymovým prachom“.
9.
V prílohe č. 2 časti 3 sa v texte pri značke označenej číslom 3.1 slová „strelných zbraní“ nahrádzajú slovom „hlavní“.
10.
V prílohe č. 2 sa časť 3 dopĺňa novou značkou:
„3.7 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.
11.
V prílohe č. 2 časti 4 sa v texte pri značke označenej číslom 4.8 slovo „Kontrola“ nahrádza slovom „Skúška“.
12.
V prílohe č. 2 sa časť 4 dopĺňa novou značkou:
„4.9 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.
13.
V prílohe č. 2 časti 5 sa v texte pri značke označenej číslom 5.6 slová „dnová skrutka“ nahrádzajú slovom „záver“.
14.
V prílohe č. 2 časti 5 sa v texte pri značke označenej číslom 5.9 za slovo „hlaveň“ vkladá čiarka a slovo „telo“.
15.
V prílohe č. 2 časti 5 (za značkou 5.20) sa značka Kontrola streliva označuje číslom „5.21“. Doterajšie čísla 5.21 a 5.22 sa označujú ako čísla 5.22 a 5.23.
16.
V prílohe č. 2 sa časť 5 dopĺňa novou značkou:
„5.24 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.
17.
V prílohe č. 2 časti 6 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 6.4 nahrádza textom:
„Povinná skúška bezdymovým prachom strelných zbraní s hladkým vývrtom nabíjaných zozadu“.
18.
V prílohe č. 2 časti 6 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 6.5 nahrádza textom:
„Dodatočná skúška bezdymovým prachom strelných zbraní s hladkým vývrtom nabíjaných zozadu“.
19.
V prílohe č. 2 časti 6 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 6.6 nahrádza textom:
„Skúška pištolí a terčovníc (s bežne používaným prachom)“.
20.
V prílohe č. 2 sa časť 6 dopĺňa novou značkou:
„6.11 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.
21.
V prílohe č. 2 časti 7 sa vypúšťa značka označená číslom „7.5“ a doterajšia značka označená číslom „7.6“ sa označuje číslom „7.5“.
22.
V prílohe č. 2 sa časť 7 dopĺňa novou značkou:
„7.6 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.
23.
V prílohe č. 2 sa časť 8 dopĺňa novou značkou:
„8.10 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.
24.
V prílohe č. 2 časti 9 sa v texte pri značke označenej číslom 9.1 na konci pripájajú slová „určené na trh“.
25.
V prílohe č. 2 sa časť 9 dopĺňa novou značkou:
„9.5 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.
26.
V prílohe č. 2 časti 10 sa v texte pri značke označenej číslom 10.6 za slová „slepé strelivo“ vkladajú slová „alebo strelivo,“.
27.
V prílohe č. 2 sa časť 10 dopĺňa novou značkou:
„10.9 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.
28.
V prílohe č. 2 časti 11 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 11.4 nahrádza textom:
„Prístroje vyrobené na princípe zbraní; skúška výberovej vzorky“.
29.
V prílohe č. 2 sa časť 11 dopĺňa novou značkou:
„11.18 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.
30.
V prílohe č. 2 časti 12 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 12.1 nahrádza textom:
„Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Iževsk“.
31.
V prílohe č. 2 časti 12 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 12.2 nahrádza textom:
„Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Klimovsk“.
32.
V prílohe č. 2 sa časť 12 dopĺňa novými značkami:
„12.3 Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Krasnozavodsk
12.4 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.
33.
V prílohe č. 2 sa časť 13 dopĺňa novou značkou:
„13.3 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.