373/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

373
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
z 28. augusta 2003,
ktorou sa mení vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 89/2002 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov
Národný bezpečnostný úrad podľa § 50 ods. 7 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 89/2002 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov sa mení takto:
V § 6 sa slová „1. októbra 2003“ nahrádzajú slovami „1. januára 2005“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. septembra 2003.
Ján Mojžiš v. r.