370/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

370
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. novembra 1999 bol v Štrasburgu prijatý Občianskoprávny dohovor o korupcii.
V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 8. júna 2000 v Londýne.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 232 z 9. apríla 2003 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 5. mája 2003. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára dohovoru, 21. mája 2003.
Dohovor nadobudne platnosť 1. novembra 2003 na základe článku 15 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň.
K oznámeniu č. 370/2003 Z. z.
OBČIANSKOPRÁVNY DOHOVOR O KORUPCII
PREAMBULA
Členské štáty Rady Európy, iné štáty a Európske spoločenstvo, ktoré sú jeho signatármi,
berúc do úvahy, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotnosť medzi jej členmi,
uznávajúc hodnotu posilnenia medzinárodnej spolupráce v boji proti korupcii,
zdôrazňujúc, že korupcia predstavuje veľké ohrozenie pre právny štát, demokraciu a ľudské práva, slušnosť a sociálnu spravodlivosť, bráni hospodárskemu rozvoju a ohrozuje riadne a spravodlivé fungovanie trhových hospodárstiev,
uznávajúc neblahé finančné následky korupcie pre jednotlivcov, spoločnosti, štáty, ako aj pre medzinárodné inštitúcie,
súc presvedčené o dôležitosti občianskeho práva pri prispievaní k boju proti korupcii najmä tým, že umožnia osobám, ktoré utrpeli škodu, dostať spravodlivé odškodnenie,
odvolávajúc sa na závery a odporúčania 19. (Malta 1994), 21. (Česká republika 1997) a 22. (Moldavsko 1999) konferencie európskych ministrov spravodlivosti,
berúc do úvahy Program činnosti proti korupcii prijatý Výborom ministrov Rady Európy v novembri 1996,
berúc do úvahy aj štúdiu o možnosti vypracovania dohovoru o občianskoprávnych nástrojoch na náhradu škody spôsobenej činmi korupcie prijatú Výborom ministrov vo februári 1997,
majúc na zreteli Rezolúciu (97) 24 o 20 riadiacich princípoch boja proti korupcii prijatú Výborom ministrov v novembri 1997 na jeho 101. schôdzi, Rezolúciu (98) 7 umožňujúcu prijatie Čiastkovej a rozšírenej dohody zakladajúcej Skupinu štátov proti korupcii (GRECO) prijatú Výborom ministrov v máji 1998 na jeho 102. zasadnutí a Rezolúciu (99) 5 zakladajúcu GRECO prijatú 1. mája 1999,
odvolávajúc sa na Záverečnú deklaráciu a Akčný plán prijatý hlavami štátov a vlád Rady Európy na ich 2. summite, ktorý sa konal v Štrasburgu v októbri 1997,
dohodli sa takto:
HLAVA I
OPATRENIA NA NÁRODNEJ ÚROVNI
Článok 1
Účel
Každá zmluvná strana zabezpečí vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch účinné prostriedky nápravy pre osoby, ktoré utrpeli škodu následkom korupcie, ktoré by im umožnili chrániť svoje práva a záujmy vrátane možnosti získania náhrady škody.
Článok 2
Definícia korupcie
Na účely tohto dohovoru, „korupcia“ znamená priame alebo nepriame žiadanie, ponúkanie, poskytovanie alebo prijímanie úplatku alebo inej nenáležitej výhody, alebo ich prísľubu, ktoré deformuje riadne vykonávanie povinnosti alebo správanie požadované od príjemcu úplatku, nenáležitej výhody alebo ich prísľubu.
Článok 3
Náhrada škody
1.
Každá zmluvná strana zabezpečí vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch pre osoby, ktoré utrpeli škodu následkom korupcie, právo iniciovať súdne konanie s cieľom získať plnú náhradu za túto škodu.
2.
Taká náhrada škody môže zahŕňať materiálnu škodu, ušlý zisk a nemateriálnu ujmu.
Článok 4
Zodpovednosť
1.
Každá zmluvná strana upraví svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby boli splnené nasledovné podmienky s cieľom priznania náhrady škody:
i)
žalovaný spáchal alebo nariadil čin korupcie, alebo neurobil náležité opatrenia, aby zabránil činu korupcie,
ii)
žalobca utrpel škodu a
iii)
medzi činom korupcie a škodou existuje príčinná súvislosť.
2.
Každá zmluvná strana zabezpečí vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch, že v prípade, ak sú niekoľkí žalovaní zodpovední za škody spôsobené rovnakou korupčnou činnosťou, zodpovedajú za ňu spoločne a nerozdielne.
Článok 5
Zodpovednosť štátu
Každá zmluvná strana vytvorí vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch náležité postupy pre osoby, ktoré utrpeli škodu následkom činu korupcie jej verejnými činiteľmi pri výkone ich funkcií, aby sa mohli domáhať náhrady škody od štátu, alebo v prípade zmluvnej strany, ktorá nie je štátom, od príslušných orgánov takejto zmluvnej strany.
Článok 6
Zavinenie
Každá zmluvná strana upraví svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby náhrada škody bola znížená alebo nepriznaná vzhľadom na všetky okolnosti, ak žalobca svojím vlastným zavinením prispel k vzniku škody alebo k jej zväčšeniu.
Článok 7
Premlčacie lehoty
1.
Každá zmluvná strana upraví svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby súdne konanie na náhradu škody podliehalo premlčacej lehote najmenej tri roky odo dňa, keď osoba, ktorá utrpela škodu, zistila alebo mala zistiť, že vznikla škoda alebo že bol spáchaný čin korupcie, a zistila alebo mala zistiť totožnosť zodpovednej osoby. Takéto konanie sa však nezačne po uplynutí premlčacej lehoty najmenej desiatich rokov odo dňa uskutočnenia činu korupcie.
2.
Právne predpisy členských štátov upravujúce spočívanie či prerušenie premlčacej lehoty sa, ak je to vhodné, uplatnia na lehoty upravené v odseku 1.
Článok 8
Platnosť zmlúv
1.
Každá zmluvná strana upraví svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby bola akákoľvek zmluva alebo jej časť o poskytnutí úplatku neplatná.
2.
Každá zmluvná strana upraví svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby všetky strany, ktorých súhlas bol ovplyvnený činom korupcie, mali možnosť podať návrh na zrušenie zmluvy súdom bez ohľadu na právo na náhradu škody.
Článok 9
Ochrana zamestnancov
Každá zmluvná strana poskytne vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch náležitú ochranu proti neoprávneným sankciám voči zamestnancom, ktorí majú oprávnené podozrenie na korupciu a ktorí oznámia v dobrej viere svoje podozrenie zodpovedným osobám alebo orgánom.
Článok 10
Účtovníctvo a audítorstvo
1.
Každá zmluvná strana prijme vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch nevyhnutné opatrenia, aby ročné účty spoločností boli vypracované jasne a dávali pravdivý a spravodlivý obraz o finančnom stave spoločnosti.
2.
Vzhľadom na prevenciu korupcie každá zmluvná strana upraví svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby audítori potvrdili, že ročné účty predstavujú presný obraz o finančnom stave spoločnosti.
Článok 11
Zhromažďovanie dôkazov
Každá zmluvná strana poskytne vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch účinné postupy na zhromažďovanie dôkazov v občianskoprávnom konaní týkajúcom sa činov korupcie.
Článok 12
Predbežné opatrenia
Každá zmluvná strana umožní vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch také opatrenia súdu, ktoré sú nevyhnutné na ochranu práv a záujmov strán počas občianskoprávneho konania týkajúceho sa činu korupcie.
HLAVA II
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A MONITOROVANIE IMPLEMENTÁCIE
Článok 13
Medzinárodná spolupráca
Zmluvné strany efektívne spolupracujú vo veciach týkajúcich sa občianskoprávnych konaní v prípadoch korupcie, najmä pokiaľ ide o doručovanie dokumentov, vykonávanie dôkazov v cudzine, právomoc, uznávanie a výkon rozhodnutí a súdne trovy, v súlade s ustanoveniami príslušných medzinárodných nástrojov o medzinárodnej spolupráci v občianskoprávnych a obchodných veciach, ktorých sú zmluvnými stranami, ako aj svojich vnútroštátnych právnych predpisov.
Článok 14
Monitorovanie
Skupina štátov proti korupcii (GRECO) monitoruje implementáciu tohto dohovoru zmluvnými stranami.
HLAVA III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 15
Podpis a nadobudnutie platnosti
1.
Tento dohovor je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, nečlenským štátom, ktoré sa zúčastnili na jeho príprave, a Európskemu spoločenstvu.
2.
Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Ratifikačné listiny a listiny o prijatí alebo schválení budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.
3.
Tento dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď 14 signatárov vyjadrilo svoj súhlas byť viazaný dohovorom v súlade s ustanovením odseku 1. Každý signatár, ktorý nie je členom Skupiny štátov proti korupcii (GRECO), sa pri ratifikácii, prijatí alebo schválení stane automaticky členom dňom, keď dohovor nadobudne platnosť.
4.
Vo vzťahu k signatárovi, ktorý následne vyjadrí svoj súhlas byť dohovorom viazaný, dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa vyjadrenia vôle byť viazaný dohovorom v súlade s ustanovením odseku 1. Každý signatár, ktorý nie je členom Skupiny štátov proti korupcii (GRECO), sa pri ratifikácii, prijatí alebo schválení stane automaticky členom dňom, keď dohovor vo vzťahu k nemu nadobudne platnosť.
5.
Všetky osobitné spôsoby účasti Európskeho spoločenstva v Skupine štátov proti korupcii (GRECO) sa určia, ak to bude nevyhnutné, spoločnou dohodou s Európskym spoločenstvom.
Článok 16
Prístup k dohovoru
1.
Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru Výbor ministrov Rady Európy po konzultovaní so zmluvnými stranami tohto dohovoru môže prizvať ktorýkoľvek štát, ktorý nie je členom Rady Európy a ani sa nezúčastnil na jeho príprave, aby pristúpil k tomuto dohovoru, a to rozhodnutím väčšiny podľa článku 20 písm. d) Štatútu Rady Európy a jednomyseľným hlasovaním zástupcov zmluvných strán oprávnených zasadať vo výbore.
2.
Vo vzťahu ku každému pristupujúcemu štátu dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia listiny o prístupe u generálneho tajomníka Rady Európy. Pristupujúci štát k tomuto dohovoru sa stane automaticky členom GRECO, ak nie je členom už v čase prístupu, dňom nadobudnutia platnosti dohovoru.
Článok 17
Výhrady
K žiadnemu ustanoveniu tohto dohovoru nie je prípustná výhrada.
Článok 18
Územná pôsobnosť
1.
Každý štát alebo Európske spoločenstvo môže v čase podpisu alebo pri ukladaní ratifikačných listín alebo listín o prijatí, schválení, alebo o prístupe označiť územie alebo územia, na ktoré sa uplatní tento dohovor.
2.
Každý štát môže kedykoľvek neskôr vo vyhlásení adresovanom generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť pôsobnosť tohto dohovoru na iné územie označené vo vyhlásení. Vo vzťahu k tomuto územiu dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia tohto vyhlásenia generálnym tajomníkom Rady Európy.
3.
Vyhlásenia podľa oboch predchádzajúcich odsekov vo vzťahu k územiu označenému v tomto vyhlásení možno odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Odvolanie nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia tohto oznámenia generálnym tajomníkom.
Článok 19
Vzťahy k iným zmluvným nástrojom a dohodám
1.
Tento dohovor nemá vplyv na práva a záväzky vyplývajúce z medzinárodných mnohostranných dohovorov upravujúcich osobitné otázky.
2.
Zmluvné strany dohovoru môžu navzájom uzatvárať dvojstranné alebo mnohostranné dohody týkajúce sa otázok, ktoré upravuje tento dohovor, na účely doplnenia alebo posilnenia jeho ustanovení alebo uľahčenia uplatňovania princípov obsiahnutých v ňom alebo, bez toho, že by boli dotknuté ciele a zásady tohto dohovoru, sa podriadiť pravidlám upravujúcim tieto otázky v rámci osobitného systému, ktorý je záväzný v čase otvorenia tohto dohovoru na podpis.
3.
Ak dve alebo viac zmluvných strán už uzavreli dohodu alebo zmluvu týkajúcu sa predmetu, ktorý upravuje tento dohovor, alebo inak upravili svoje vzťahy k tomuto predmetu, môžu uplatňovať túto dohodu alebo zmluvu alebo upraviť tieto vzťahy podobne namiesto súčasného dohovoru.
Článok 20
Zmeny
1.
Zmeny tohto dohovoru môže navrhnúť každá zmluvná strana a generálny tajomník Rady Európy ich oznámi členským štátom Rady Európy, nečlenským štátom, ktoré sa zúčastnili na príprave tohto dohovoru, Európskemu spoločenstvu a každému štátu, ktorý pristúpil alebo bol prizvaný, aby pristúpil k tomuto dohovoru v súlade s ustanoveniami článku 16.
2.
Každá zmena, ktorú navrhla zmluvná strana, sa oznámi Európskemu výboru pre právnu spoluprácu (CDCJ), ktorý predloží Výboru ministrov Rady Európy svoje stanovisko k navrhovanej zmene.
3.
Výbor ministrov Rady Európy posúdi navrhovanú zmenu a stanovisko Európskeho výboru pre právnu spoluprácu (CDCJ) a po konzultácii so zmluvnými stranami dohovoru, ktoré nie sú členmi Rady Európy, môže prijať zmenu.
4.
Text zmeny, ktorý prijal Výbor ministrov Rady Európy v súlade s odsekom 3 tohto článku, sa predloží zmluvným stranám na prijatie.
5.
Každá zmena prijatá v súlade s odsekom 3 tohto článku nadobudne platnosť tridsiaty deň po tom, keď všetky zmluvné strany informovali generálneho tajomníka Rady Európy o jej prijatí.
Článok 21
Urovnanie sporov
1.
Európsky výbor pre právnu spoluprácu Rady Európy (CDCJ) bude informovaný o výklade a vykonávaní tohto dohovoru.
2.
V prípade sporu medzi zmluvnými stranami o výklad a vykonávanie tohto dohovoru sa budú zmluvné strany usilovať o urovnanie sporu prostredníctvom rokovaní alebo iných mierových prostriedkov podľa ich výberu vrátane predloženia sporu Európskemu výboru pre právnu spoluprácu (CDCJ), rozhodcovskému tribunálu, ktorého rozhodnutia budú pre zmluvné strany záväzné, alebo Medzinárodnému súdnemu dvoru, podľa dohody zainteresovaných strán.
Článok 22
Vypovedanie
1.
Každá zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať tento dohovor oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy.
2.
Táto výpoveď nadobudne účinnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom Rady Európy.
Článok 23
Oznámenie
Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady a ďalším signatárom a zmluvným stranám tohto dohovoru:
a)
každý podpis,
b)
uloženie ratifikačných listín a listín o prijatí, schválení alebo o prístupe,
c)
každý dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru v súlade s článkami 15 a 16,
d)
každý iný úkon, oznámenie alebo informáciu týkajúcu sa tohto dohovoru.
Na dôkaz toho podpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení, podpísali tento dohovor.
Dané v Štrasburgu 4. novembra 1999 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia sú autentické, v jednej kópii, ktorá bude uložená v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy odovzdá overené kópie každému členskému štátu Rady Európy, nečlenským štátom, ktoré sa zúčastnili na príprave tohto dohovoru, Európskemu spoločenstvu a každému štátu, ktorý bol prizvaný, aby pristúpil k tomuto dohovoru.