368/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

368
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. apríla 2003 bol v Bruseli podpísaný Protokol upravujúci obchodné aspekty Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej, berúc do úvahy výsledky rokovaní medzi zmluvnými stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych obchodných výhodách.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom svojím uznesením č. 181 z 26. februára 2003 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 28. apríla 2003.
Protokol nadobudol platnosť 1. mája 2003 na základe článku 4.
K oznámeniu č. 368/2003 Z. z.
PROTOKOL UPRAVUJÚCI OBCHODNÉ ASPEKTY EURÓPSKEJ DOHODY O PRIDRUŽENÍ UZATVORENEJ MEDZI EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI A ICH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA STRANE JEDNEJ A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ, BERÚC DO ÚVAHY VÝSLEDKY ROKOVANÍ MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI O NOVÝCH VZÁJOMNÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH OBCHODNÝCH VÝHODÁCH
Európske spoločenstvo (ďalej len „Spoločenstvo“) na jednej strane a
Slovenská republika na druhej strane vzhľadom na to, že
1.
Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej (ďalej len „Európska dohoda“) bola podpísaná v Luxemburgu 4. októbra 1993 a nadobudla platnosť 1. februára 1995,1)
2.
článok 21(5) Európskej dohody stanovuje, že Spoločenstvo a Slovenská republika preskúmajú v Asociačnej rade na riadnom a recipročnom základe výrobok po výrobku, ak ide o možnosti poskytnúť si vzájomne ďalšie obchodné výhody pre poľnohospodárske výrobky. Na tomto základe sa viedli a boli skončené rokovania medzi stranami,
3.
po prvýkrát bolo určené zlepšenie preferenčného poľnohospodárskeho režimu Európskej dohody2) v protokole upravujúcom obchodné aspekty Európskej dohody,2) berúc do úvahy posledné rozšírenie Spoločenstva a výsledky rokovaní uruguajského kola GATT,
4.
ďalšie dve kolá rokovaní o zlepšení poľnohospodárskych obchodných výhod sa skončili 3. mája 2000 a 21. júna 2002,
5.
na jednej strane Rada rozhodla účinnosťou nariadenia (ES) č. 2434/2000, ktoré stanovuje určité obchodné výhody pre poľnohospodárske výrobky formou colných kvót Spoločenstva a predpokladá autonómnu a prechodnú úpravu niektorých poľnohospodárskych výhod uvedených Európskou dohodou uzatvorenou so Slovenskou republikou3) o predbežnom uplatňovaní obchodných výhod, ktoré boli výsledkom rokovaní Európskeho spoločenstva v roku 2000 od 1. júla 2000, a na druhej strane vláda Slovenskej republiky prijala legislatívne opatrenia na uplatňovanie ekvivalentných slovenských obchodných výhod od toho istého dátumu, t. j. od 1. júla 2000,
6.
uvedené obchodné výhody sa doplnia a nahradia v deň nadobudnutia platnosti tohto protokolu obchodnými výhodami stanovenými v tomto protokole, dohodli sa takto:
Článok 1
Systém opatrení aplikovateľných na dovoz určitých poľnohospodárskych výrobkov do Spoločenstva, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, ako je uvedené v prílohách A(a) a A(b), a systém opatrení aplikovateľných na dovoz určitých poľnohospodárskych výrobkov do Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, ako je uvedené v prílohách B(a) a B(b) k tomuto protokolu, nahradia tie opatrenia stanovené v prílohách XI a XII, ako sa uvádza v článkoch 21(2) a 21(4) v znení neskorších predpisov k Európskej dohode. Dohoda medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou o recipročných preferenčných obchodných výhodách pre určité druhy vín zahrnutých v prílohe C tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu.
Článok 2
Tento protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť Európskej dohody. Prílohy k tomuto protokolu budú tvoriť jeho neoddeliteľnú súčasť.
Článok 3
Tento protokol schváli Spoločenstvo a Slovenská republika v súlade s ich príslušnými schvaľovacími postupmi. Zmluvné strany prijmú nevyhnutné opatrenia na uplatňovanie tohto protokolu.
Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o skončení uvedených postupov.
Článok 4
Na základe skončenia postupov uvedených v článku 3 tento protokol nadobudne platnosť 1. januára 2003. Ak sa schvaľujúce postupy neukončia včas, nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po tom, ako sa zmluvné strany budú informovať o skončení týchto postupov.
Článok 5
Tento protokol sa vypracuje v dvoch vyhotoveniach v dánskom, holandskom, anglickom, fínskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom, španielskom, švédskom a slovenskom jazyku, pričom každý z týchto textov má rovnakú platnosť.
V Bruseli 24. apríla 2003.
Za Európske spoločenstvo:

Aristides Agathocles v. r.

Za Slovenskú republiku:

Juraj Migaš v. r.
Príloha C
DOHODA MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A SLOVENSKOU REPUBLIKOU O RECIPROČNÝCH PREFERENČNÝCH OBCHODNÝCH VÝHODÁCH NA URČITÉ DRUHY VÍN
1)
Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 359, 31.12.1994, str. 2.
2)
Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 306, 16. 11. 1998, str. 3.
3)
Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 280, 4. 11. 2000, str. 9.