367/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

367
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 1998 bol v Aarhuse prijatý Protokol o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.
Listina o prijatí protokolu bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu, 30. decembra 2002.
Protokol nadobudne platnosť 23. októbra 2003 na základe článku 18 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň.
V listine o prijatí bolo uvedené toto vyhlásenie:
„Podľa článku 3 ods. 5 písm. a) a Prílohy III protokolu Slovenská republika týmto vyhlasuje, že jej základným rokom bude rok 1990.“
Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.