365/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

365
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júna 2001 nadobudnutím platnosti Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o medzinárodných zmluvách uzavretých medzi bývalým Československom a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1.
Dohoda o poskytnutí hospodárskej a technickej pomoci Československou republikou Kórejskej ľudovodemokratickej republike v rokoch 1954 – 1960 (Praha 21. decembra 1954)
2.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o vzájomnom poskytnutí úveru na platy neobchodnej povahy a o spôsobe vykonávania týchto platov
(Praha 21. decembra 1954)
3.
Úverová dohoda medzi Československou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou
(Praha 21. decembra 1954)
4.
Dohoda o telegrafickej a telefonickej službe medzi Československou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou
(Praha 20. mája 1955)
5.
Dohoda uzatvorená výmenou nót o zrušení vízovej povinnosti na diplomatické, služobné a zvláštne pasy medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (11./24.5.1956)
(Praha 24. mája 1956)
6.
Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky
(Praha 23. júna 1956)
7.
Dodatkový protokol medzi Československou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou k Úverovej dohode medzi Československou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou z 21. decembra 1954
(Praha 23. júna 1956)
8.
Dodatkový protokol medzi Československou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou k Dohode o poskytnutí hospodárskej a technickej pomoci Československou republikou Kórejskej ľudovodemokratickej republike v rokoch 1954 – 1960 z 21. decembra 1954
(Praha 23. júna 1956)
9.
II. Dodatkový protokol medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky k Dohode o poskytnutí hospodárskej a technickej pomoci Československou republikou Kórejskej ľudovodemokratickej republike v rokoch 1954 – 1960
(Praha 27. februára 1959)
10.
III. Dodatkový protokol k Dohode o poskytnutí hospodárskej a technickej pomoci Československou republikou Kórejskej ľudovodemokratickej republike v rokoch 1954 – 1960 z 21. decembra 1954
(Praha 5. apríla 1961)
11.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o poskytnutí likvidačného úveru (Praha 20. augusta 1962)
12.
II. Dodatkový protokol k Úverovej dohode medzi Československou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou z 21. decembra 1954 pozmenenej Dodatkovým protokolom medzi Československou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou z 23. júna 1956
(Praha 20. augusta 1962)
13.
Protokol o Všeobecných podmienkach na dodávky tovaru z Československej socialistickej republiky do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky do Československej socialistickej republiky
(Pchjongjang 27. novembra 1962)
14.
Dodatkový protokol k Dohode o poskytnutí hospodárskej a technickej pomoci Československou republikou Kórejskej ľudovodemokratickej republike v rokoch 1954 – 1960 z 21. decembra 1954
(Praha 22. júna 1973)
15.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o poskytnutí úveru Československou socialistickou republikou Kórejskej ľudovodemokratickej republike
(Praha 22. júna 1973)
16.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o zriadení Medzivládneho československo-kórejského poradného výboru pre hospodárstvo, vedu a techniku
(Praha 2. novembra 1973)
17.
Dodatok k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o poskytnutí úveru Československou socialistickou republikou Kórejskej ľudovodemokratickej republike z 22. júna 1973
(Praha 7. apríla 1978)
18.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
(Pchjongjang 11. septembra 1988, vyhláška č. 93/1989 Zb.)
19.
Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou
(Pchjongjang 11. septembra 1988, vyhláška č. 96/1989 Zb.)
20.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
(Praha 20. marca 1989)
21.
Obchodná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky
(Praha 1. novembra 1990, oznámenie č. 467/1991 Zb.)
22.
Protokol medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o výmene tovaru, služieb a platoch na rok 1991
(Pchjongjang 19. marca 1991)
23.
Dodatok k Obchodnej dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky
(Praha 18. mája 1992)
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou skončila 29. júna 2001 platnosť týchto zmluvných dokumentov:
Dohoda o poštovej službe medzi Československou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou
(Praha 20. mája 1955)
Dohoda o spolupráci medzi Federálnym ministerstvom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Kórejskej ľudovodemokratickej republiky
(Praha 22. januára 1988)
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o priateľstve a spolupráci
(Pchjongjang 11. septembra 1988)
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.