363/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

363
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 5. augusta 2003 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 6 z 10. júna 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2000 z 20. júla 1999 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu
a
Zväzom obchodu Slovenskej republiky.
2.
Dodatok č. 1 zo 7. júla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 29. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.
3.
Dodatok č. 1 z 25. júla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 29. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom METALURG
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.