361/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

361
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
opatrenie z 12. augusta 2003 č. 14875/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 1994 č. 65/553/1994, ktorým sa mení a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 348/1994 Z. z.) v znení opatrenia č. 65/508/1995 (oznámenie č. 275/1995 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.