355/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

355
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 118/2002 Z. z.
opatrenie zo 17. júla 2003 č. M/2798/2003, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.
Prílohou k tomuto opatreniu je zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.
Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. augusta 2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.