354/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

354
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 3 zákona č. 132/2002 Z. z. o vede a technike
výnos z 5. augusta 2003 č. 1055/2003-11 o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja.
Výnos upravuje podrobnosti o sústave odborov výskumu a vývoja, ako aj číselník odborov výskumu a vývoja používaný v informačných systémoch.
Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.
Výnos bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 7-8/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.