352/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

352
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 9. júna 2003 č. 1813/4/2003-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/3/2002 -100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky a tuky živočíšneho pôvodu (oznámenie č. 310/2002 Z. z.).
Výnosom sa určuje a spresňuje spôsob označovania mäsových výrobkov vo vzťahu k ich identifikácii v rámci výrobkových skupín s cieľom zabezpečiť ich kvalitu a zjednodušenie kontroly dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa na podmienky výroby a spotreby.
Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v čiastke 15/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.