349/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

349
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 4. augusta 2003,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219 /2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2, § 4 ods. 2 písm. c), § 17 ods. 10, § 18 ods. 4, § 19 ods. 10, § 23 ods. 9 a § 27 ods. 4 zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Zoznam určených látok skupiny I, II a III je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Limity ročných množstiev určených látok skupiny II, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 23 ods. 8 zákona, sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Limity ročných množstiev určených látok skupiny III, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c) zákona, sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 2
(1)
Vzor žiadosti o vydanie jednorazového povolenia na vývoz určenej látky je uvedený v prílohe č. 4. Vzor jednorazového povolenia na vývoz je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
Vzor žiadosti o vydanie všeobecného povolenia na vývoz určenej látky skupiny II je uvedený v prílohe č. 6.
(3)
Všeobecné povolenie na vývoz určenej látky skupiny II a určenej látky skupiny III sa vydáva na rovnakom tlačive ako jednorazové povolenie a cez celú stranu sa uvádza ochranný nápis Všeobecné povolenie; vypĺňajú sa iba kolónky č. 1, 2, 5, 13 a 19.
(4)
Vzor osobitného tlačiva na potvrdenie údajov colným úradom podľa § 17 ods. 7 zákona je uvedený v prílohe č. 7.
§ 3
(1)
Vzor vyhlásenia odberateľa o použití určenej látky
a)
na jednorazový odber určenej látky je uvedený v prílohe č. 8,
b)
na viacnásobný odber určenej látky je uvedený v prílohe č. 9.
(2)
Vzor hlásenia o zaobchádzaní s určenou látkou skupiny I alebo II podľa § 27 ods. 1 zákona je uvedený v prílohe č. 10.
(3)
Vzor hlásenia o vývoze určenej látky podľa § 27 ods. 2 zákona je uvedený v prílohe č. 11.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2003; § 1 ods. 3, § 2 ods. 1 až 3 a § 3 ods. 1 strácajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Robert Nemcsics v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
ZOZNAM URČENÝCH LÁTOK
SKUPINA I
LÁTKA CN označenie (ak sa odlišuje) HSCN číslo*
1-fenyl-2-propanón fenylacetón 29143100
kyselina N-acetylantranilová 29242200
izosafrol (cis + trans) 29329100
3,4-metyléndioxyfenylpropán-2-ón l-(l,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-ón 29329200
piperonal 29329300
safrol 29329400
efedrín 29394100
pseudoefedrín 29394200
norefedrín ex 29394900
ergometrín 29396100
ergotamín 29396200
kyselina lysergová 29396300
* Číslo harmonizovaného systému kombinovanej nomenklatúry (položka colného sadzobníka)
Soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná.
SKUPINA II
LÁTKA CN označenie (ak sa odlišuje) HSCN číslo*
acetanhydrid 29152400
kyselina fenyloctová 29163400
kyselina antranilová 29224300
piperidín 29333200
manganistan draselný 28416100
* Číslo harmonizovaného systému kombinovanej nomenklatúry (položka colného sadzobníka)
Soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná.
SKUPINA III
LÁTKA CN označenie (ak sa odlišuje) HSCN číslo*
kyselina chlorovodíková chlórovodík 28061000
kyselina sírová 28070010
toluén 29023010 (90)
etyléter dietyléter 29091100
acetón 29141100
metyletylketón butanón 29141200
* Číslo harmonizovaného systému kombinovanej nomenklatúry (položka colného sadzobníka)
Soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná, okrem chloridov a síranov.
*
Číslo harmonizovaného systému kombinovanej nomenklatúry (položka colného sadzobníka).
Príloha č. 2 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
LIMITY ROČNÝCH MNOŽSTIEV URČENÝCH LÁTOK SKUPINY II
LÁTKA MNOŽSTVO
acetanhydrid 20 l
manganistan draselný 20 kg
kyselina antranilová 1 kg
kyselina fenyloctová 1 kg
piperidín 0,5 kg
Na kvantifikáciu solí týchto látok, ak je ich existencia možná, respektíve na kvantifikáciu ich zmesí, ak sa nachádzajú v zmesi alebo v prírodnom produkte, platia množstvá po prepočte na obsah čistej látky.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
LIMITY ROČNÝCH MNOŽSTIEV URČENÝCH LÁTOK SKUPINY III
LÁTKA MNOŽSTVO v kg
acetón 50
etyléter 20
metyletylketón 50
toluén 50
kyselina sírová 100
kyselina chlorovodíková 100
Na kvantifikáciu zmesí týchto látok platia množstvá po prepočte na obsah čistej látky.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.