349/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2004 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

349
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 4. augusta 2003,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219 /2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2, § 4 ods. 2 písm. c), § 17 ods. 10, § 18 ods. 4, § 19 ods. 10, § 23 ods. 9 a § 27 ods. 4 zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Zoznam určených látok skupiny I, II a III je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Limity ročných množstiev určených látok skupiny II, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 23 ods. 8 zákona, sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Limity ročných množstiev určených látok skupiny III, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c) zákona, sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 2
(1)
Vzor žiadosti o vydanie jednorazového povolenia na vývoz určenej látky je uvedený v prílohe č. 4. Vzor jednorazového povolenia na vývoz je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
Vzor žiadosti o vydanie všeobecného povolenia na vývoz určenej látky skupiny II je uvedený v prílohe č. 6.
(3)
Všeobecné povolenie na vývoz určenej látky skupiny II a určenej látky skupiny III sa vydáva na rovnakom tlačive ako jednorazové povolenie a cez celú stranu sa uvádza ochranný nápis Všeobecné povolenie; vypĺňajú sa iba kolónky č. 1, 2, 5, 13 a 19.
(4)
Vzor osobitného tlačiva na potvrdenie údajov colným úradom podľa § 17 ods. 7 zákona je uvedený v prílohe č. 7.
§ 3
(1)
Vzor vyhlásenia odberateľa o použití určenej látky
a)
na jednorazový odber určenej látky je uvedený v prílohe č. 8,
b)
na viacnásobný odber určenej látky je uvedený v prílohe č. 9.
(2)
Vzor hlásenia o zaobchádzaní s určenou látkou skupiny I alebo II podľa § 27 ods. 1 zákona je uvedený v prílohe č. 10.
(3)
Vzor hlásenia o vývoze určenej látky podľa § 27 ods. 2 zákona je uvedený v prílohe č. 11.
§ 3a
Touto vyhláškou sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 12.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2003; § 1 ods. 3, § 2 ods. 1 až 3 a § 3 ods. 1 strácajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Robert Nemcsics v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
ZOZNAM URČENÝCH LÁTOK
SKUPINA I
LÁTKA CN označenie(ak sa odlišuje) HSCN číslo* CAS**
1-fenyl-2-propanón fenylacetón 29143100 103-79-7
kyselina N-acetylanranilová 29242200 89-52-1
izosafrol (cis + trans) 29329100 120-58-1
3,4-metyléndioxyfenyl-propán-2-ón 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-ón 29329200 4676-39-5
piperonal 29329300 120-57-0
safrol 29329400 94-59-7
efedrin 29394100 299-42-3
pseudoefedrin 29394200 90-82-4
norefedrin ex 29394900 14838-15-4
ergometrín 29396100 60-79-7
ergotamín 29396200 113-15-5
kyselina lysergová 29396300 82-58-6
Stereoizoméry látok tejto skupiny okrem katínu***vždy, ak je ich existencia možná; soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná okrem soli katínu.
SKUPINA II
LÁTKA CN označenie(ak sa odlišuje) HSCN číslo* CAS**
acetanhydrid 29152400 108-24-7
kyselina fenyloctová 29163400 103-82-2
kyselina antranilová 29224300 118-92-3
piperidin 29333200 110-89-4
manganistan draselný 28416100 7722-64-7
Soli týchto látok, ak je ich existencia možná.
SKUPINA III
LÁTKA CN označenie(ak sa odlišuje) HSCN číslo* CAS**
kyselina chlórovodíková chlórovodík 28061000 7647-01-0
kyselina sírová 28070010 7664-93-9
toluén 29023000 108-88-3
etyléter dietyléter 29091100 60-29-7
acetón 29141100 67-64-1
metyletylketón butanón 29141200 78-93-3
Soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná, okrem chloridiv a síranov.
Vysvetlivky:
* číslo harmonizovaného systému kombinovanej nomenklatúry (položka colného sadzobníka)
** CAS číslo je registračné číslo „Chemical Abstract Service", ktoré je unikátnou číselnou špecifikáciou každej chemickej látky a jej štruktúry; CAS číslo je špecifické pre každý izomér a soľ každého izoméru, to znamená, že CAS čísla pre soli a látky uvedené vyššie sú odlišné od tých, ktoré sú uvedené v tabuľke SKUPINA I
***iný názov (+)-norpseudoefedrín, HSCN číslo 29394300, CAS číslo 492-39-7
Príloha č. 2 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
LIMITY ROČNÝCH MNOŽSTIEV URČENÝCH LÁTOK SKUPINY II
LÁTKA MNOŽSTVO
acetanhydrid 100 l
manganistan draselný 100 kg
kyselina antranilová 1 kg
kyselina fenyloctová 1 kg
piperidin 0,5 kg
Na kvantifikáciu solí týchto látok, ak je ich existencia možná, respektíve na kvantifikáciu ich zmesí, ak sa nachádzajú v zmesi alebo v prírodnom produkte, platia množstvá po prepočte na obsah čistej látky.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
LIMITY ROČNÝCH MNOŽSTIEV URČENÝCH LÁTOK SKUPINY III
LÁTKA MNOŽSTVO v kg
acetón 50
etyléter 20
metyletylketón 50
toluén 50
kyselina sírová 100
kyselina chlorovodíková 100
Na kvantifikáciu zmesí týchto látok platia množstvá po prepočte na obsah čistej látky.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č.12 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Zoznam transponovaných smerníc
Touto vyhláškou sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:
1.
Smernica Rady 2003/101/ES meniaca smernicu Rady 92/109/EHS o výrobe a umiestnení na trh určitých látok používaných na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok.
2.
Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.