349/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2003 do 29.02.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

349
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 4. augusta 2003,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219 /2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2, § 4 ods. 2 písm. c), § 17 ods. 10, § 18 ods. 4, § 19 ods. 10, § 23 ods. 9 a § 27 ods. 4 zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Zoznam určených látok skupiny I, II a III je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Limity ročných množstiev určených látok skupiny II, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 23 ods. 8 zákona, sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Limity ročných množstiev určených látok skupiny III, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c) zákona, sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 2
(1)
Vzor žiadosti o vydanie jednorazového povolenia na vývoz určenej látky je uvedený v prílohe č. 4. Vzor jednorazového povolenia na vývoz je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
Vzor žiadosti o vydanie všeobecného povolenia na vývoz určenej látky skupiny II je uvedený v prílohe č. 6.
(3)
Všeobecné povolenie na vývoz určenej látky skupiny II a určenej látky skupiny III sa vydáva na rovnakom tlačive ako jednorazové povolenie a cez celú stranu sa uvádza ochranný nápis Všeobecné povolenie; vypĺňajú sa iba kolónky č. 1, 2, 5, 13 a 19.
(4)
Vzor osobitného tlačiva na potvrdenie údajov colným úradom podľa § 17 ods. 7 zákona je uvedený v prílohe č. 7.
§ 3
(1)
Vzor vyhlásenia odberateľa o použití určenej látky
a)
na jednorazový odber určenej látky je uvedený v prílohe č. 8,
b)
na viacnásobný odber určenej látky je uvedený v prílohe č. 9.
(2)
Vzor hlásenia o zaobchádzaní s určenou látkou skupiny I alebo II podľa § 27 ods. 1 zákona je uvedený v prílohe č. 10.
(3)
Vzor hlásenia o vývoze určenej látky podľa § 27 ods. 2 zákona je uvedený v prílohe č. 11.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2003; § 1 ods. 3, § 2 ods. 1 až 3 a § 3 ods. 1 strácajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Robert Nemcsics v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
ZOZNAM URČENÝCH LÁTOK
SKUPINA I
LÁTKA CN označenie (ak sa odlišuje) HSCN číslo*
1-fenyl-2-propanón fenylacetón 29143100
kyselina N-acetylantranilová 29242200
izosafrol (cis + trans) 29329100
3,4-metyléndioxyfenylpropán-2-ón l-(l,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-ón 29329200
piperonal 29329300
safrol 29329400
efedrín 29394100
pseudoefedrín 29394200
norefedrín ex 29394900
ergometrín 29396100
ergotamín 29396200
kyselina lysergová 29396300
* Číslo harmonizovaného systému kombinovanej nomenklatúry (položka colného sadzobníka)
Soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná.
SKUPINA II
LÁTKA CN označenie (ak sa odlišuje) HSCN číslo*
acetanhydrid 29152400
kyselina fenyloctová 29163400
kyselina antranilová 29224300
piperidín 29333200
manganistan draselný 28416100
* Číslo harmonizovaného systému kombinovanej nomenklatúry (položka colného sadzobníka)
Soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná.
SKUPINA III
LÁTKA CN označenie (ak sa odlišuje) HSCN číslo*
kyselina chlorovodíková chlórovodík 28061000
kyselina sírová 28070010
toluén 29023010 (90)
etyléter dietyléter 29091100
acetón 29141100
metyletylketón butanón 29141200
* Číslo harmonizovaného systému kombinovanej nomenklatúry (položka colného sadzobníka)
Soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná, okrem chloridov a síranov.
*
Číslo harmonizovaného systému kombinovanej nomenklatúry (položka colného sadzobníka).
Príloha č. 2 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
LIMITY ROČNÝCH MNOŽSTIEV URČENÝCH LÁTOK SKUPINY II
LÁTKA MNOŽSTVO
acetanhydrid 20 l
manganistan draselný 20 kg
kyselina antranilová 1 kg
kyselina fenyloctová 1 kg
piperidín 0,5 kg
Na kvantifikáciu solí týchto látok, ak je ich existencia možná, respektíve na kvantifikáciu ich zmesí, ak sa nachádzajú v zmesi alebo v prírodnom produkte, platia množstvá po prepočte na obsah čistej látky.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
LIMITY ROČNÝCH MNOŽSTIEV URČENÝCH LÁTOK SKUPINY III
LÁTKA MNOŽSTVO v kg
acetón 50
etyléter 20
metyletylketón 50
toluén 50
kyselina sírová 100
kyselina chlorovodíková 100
Na kvantifikáciu zmesí týchto látok platia množstvá po prepočte na obsah čistej látky.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 349/2003 Z. z.