348/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

348
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. júna 2003 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásenie o vzájomnosti zo strany provincie Britská Kolumbia v Kanade na účely aplikácie ustanovenia § 64 písm. e) zákona vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí súdov o výživnom, ako aj na účely aplikácie § 50 citovaného zákona v konaniach o určenie výživného súdom.
Do textu vyhlásenia možno nazrieť na odbore medzinárodného práva súkromného a procesného Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.