347/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

347
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (oznámenie č. 182/2003 Z. z.) sa 1. októbra 2000 stal Cyprus.
So zreteľom na to sa zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený v Prílohe k čiastke 86/2003 – k oznámeniu č. 182/2003 Z. z. dopĺňa takto:
„Cyprus
a)
Dohovor pre Cyperskú republiku nadobudol platnosť 1. októbra 2000.
b)
Cyperská republika uplatnila tieto výhrady a urobila tieto vyhlásenia:
1.
Cyperská republika si vyhradzuje právo vylúčiť použitie článku 13 ods. 2 v rozsahu týkajúcom sa poskytnutia právnej pomoci bez skúmania osobných pomerov osoby žiadajúcej o uznanie alebo výkon rozsudku.
2.
Cyperská republika si vyhradzuje právo vylúčiť použitie II. kapitoly v rozsahu týkajúcom sa nevyžadovania záruky na trovy konania od osôb, ktoré majú obvyklý pobyt v zmluvnom štáte a ktoré sú žalobcami alebo účastníkmi konania v inom zmluvnom štáte.
3.
Cyperská republika vyhlasuje, že príslušným orgánom určeným podľa dohovoru je:
Ministry of Justice and Public Order
125, Athalassa Avenue
Nicosia
Tel.: +357.22.805911/28
Fax: +357.22.518356
E-mail: mkoletta@mjpo.gov.cy
4.
Cyperská republika vyhlasuje, že písomnosti určené jej ústrednému orgánu možno zasielať v gréčtine alebo v preklade do gréčtiny (článok 24).“.