346/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

346
UZNESENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. júla 2003 č. 659
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Singapurskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky schválila 16. júla 2003 návrh na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Singapurskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, a podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodla o uverejnení nóty oznamujúcej jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Singapurskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Nóta oznamujúca jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Singapurskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, tvorí prílohu k tomuto uzneseniu vlády Slovenskej republiky.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k uzneseniu vlády č. 346/2003 Z. z.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Singapurskej republiky a má česť oznámiť mu, že vláda Slovenskej republiky s cieľom uľahčiť cestovanie, ako aj kultúrne a obchodné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Singapurskou republikou je pripravená prijať od 1. októbra 2003 tieto opatrenia týkajúce sa zrušenia vízovej povinnosti pre štátnych občanov Singapurskej republiky, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky:
1.
Štátni občania Singapurskej republiky, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu Singapurskej republiky, môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky a zdržiavať sa na ňom bez víz po dobu nepresahujúcu deväťdesiat (90) dní v rámci šiestich (6) mesiacov odo dňa prvého vstupu na územie Slovenskej republiky.
2.
Zrušenie vízovej povinnosti podľa bodu 1 sa vzťahuje na štátnych občanov Singapurskej republiky, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky z dôvodu návštevy, turistiky, služobných ciest alebo obchodných ciest.
3.
Štátni občania Singapurskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sú povinní dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky.
4.
Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne dočasne pozastaviť vykonávanie uvedených opatrení z dôvodu verejného záujmu, ako aj z dôvodov týkajúcich sa verejnej bezpečnosti, poriadku a zdravia. Každé také pozastavenie sa okamžite oznámi vláde Singapurskej republiky.
5.
Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo odoprieť vstup na územie Slovenskej republiky alebo zakázať pobyt na ňom štátnym občanom Singapurskej republiky, ktorých považuje za nežiaducich.
6.
Vláda Slovenskej republiky písomne oznámi vláde Singapurskej republiky skončenie uplatňovania opatrení uvedených v bodoch 1 až 4 dva (2) mesiace vopred.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Singapurskej republiky o svojej hlbokej úcte.