343/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

343
UZNESENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003 č. 635
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Andorrského kniežatstva, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky schválila 9. júla 2003 návrh na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Andorrského kniežatstva, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, a podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodla o uverejnení nóty oznamujúcej jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Andorrského kniežatstva, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Nóta oznamujúca jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Andorrského kniežatstva, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, tvorí prílohu k tomuto uzneseniu vlády Slovenskej republiky.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k uzneseniu vlády č. 343/2003 Z. z
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Andorrského kniežatstva a má česť oznámiť mu, že vláda Slovenskej republiky s cieľom uľahčiť cestovanie, ako aj kultúrne a obchodné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Andorrským kniežatstvom je pripravená prijať od 1. septembra 2003 tieto opatrenia týkajúce sa zrušenia vízovej povinnosti pre štátnych občanov Andorrského kniežatstva, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky:
1.
Štátni občania Andorrského kniežatstva, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu Andorrského kniežatstva, môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky a zdržiavať sa na ňom bez víz po dobu nepresahujúcu deväťdesiat (90) dní v rámci šiestich (6) mesiacov odo dňa prvého vstupu na územie Slovenskej republiky.
2.
Zrušenie vízovej povinnosti podľa bodu 1 sa vzťahuje na štátnych občanov Andorrského kniežatstva, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky z dôvodu návštevy, turistiky, služobných ciest alebo obchodných ciest.
3.
Štátni občania Andorrského kniežatstva, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sú povinní dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky.
4.
Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne dočasne pozastaviť vykonávanie uvedených opatrení z dôvodu verejného záujmu, ako aj z dôvodov týkajúcich sa verejnej bezpečnosti, poriadku a zdravia. Každé také pozastavenie sa okamžite oznámi vláde Andorrského kniežatstva.
5.
Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo odoprieť vstup na územie Slovenskej republiky alebo zakázať pobyt na ňom štátnym občanom Andorrského kniežatstva, ktorých považuje za nežiaducich.
6.
Vláda Slovenskej republiky písomne oznámi vláde Andorrského kniežatstva skončenie uplatňovania opatrení uvedených v bodoch 1 až 4 jeden (1) mesiac vopred.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Andorrského kniežatstva o svojej hlbokej úcte.