342/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

342
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. júla 2003 bol v Ľubľane podpísaný Doplnkový protokol č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.
Doplnkový protokol č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa bude predbežne vykonávať od 1. novembra 2003 na základe článku 3 ods. 3.
Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.