341/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2003 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

341
ZÁKON
zo 4. júla 2003,
ktorým sa mení zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z. a zákona č. 724/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 3 písm. a) sa slová „konkurzné a mimoriadne štipendium študenta vysokej školy,14)“ nahrádzajú slovom „štipendiá,14)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 3 a 4 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl“ nahrádza citáciou „§ 96 a 97 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 88/1984 Zb.“.
2.
V § 4 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,17)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17)
Napríklad zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb, § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti, § 2 ods. 3 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z.“.
3.
V § 4 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
príspevok k prídavku na dieťa,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.