339/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

339
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 32 ods. 5 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 29. júla 2003 č. 4/2003, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2002 o likvidite bánk a likvidite pobočiek zahraničných bánk a s tým súvisiacich pravidlách ich bezpečnej prevádzky a o hláseniach (oznámenie č. 475/2002 Z. z.).
Týmto opatrením sa upravuje najmä dátum finančného vyrovnania a vypúšťa sa príloha č. 3 upravujúca Hlásenie o sedemdňovej likvidite a príloha č. 5 upravujúca Hlásenie o aktívach a pasívach.
Opatrenie nadobúda účinnosť 20. augusta 2003.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 30/2003 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.