335/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

335
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. júla 2003,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 25/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. j) a k) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 25/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „a autobatérií“.
2.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
skladovanie autobatérií.“.
3.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Sklady podľa odseku 2 písm. a) a časti skladov podľa písmen d) a e), ktoré sú určené na skladovanie náhradných dielcov alebo druhotných surovín znečistených prevádzkovými kvapalinami, musia mať zabezpečené účinné zachytávanie a čistenie alebo zneškodňovanie zachytených kvapalín.“.
4.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Plocha skladu starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou. Časť skladu starých vozidiel, ktorá slúži ako manipulačná plocha na manipuláciu so starými vozidlami, musí byť zastrešená.“.
5.
V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Manipulácia je preberanie, váženie a ocenenie starých vozidiel.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
6.
V § 7 sa za slová „druhotných surovín“ vkladajú slová „znečistených prevádzkovými kvapalinami“.
7.
§ 9 znie:
㤠9
(1)
Sklad autobatérií musí mať vhodné kontajnery na skladovanie batérií a kondenzátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly.
(2)
Sklad prevádzkových kvapalín musí mať vhodné skladovacie nádrže na skladovanie prevádzkových kvapalín a vhodné kontajnery na skladovanie filtrov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly.
(3)
Plocha skladu prevádzkových kvapalín a skladu autobatérií musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, zastrešená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou.“.
8.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Skladovacie priestory použitých pneumatík musia byť vybudované tak, aby sa predchádzalo vzniku požiaru.“.
9.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na odvádzanie zrážkových vôd zo skladov starých vozidiel a náhradných dielcov a z parkovísk sa vzťahujú osobitné predpisy.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 32 ods. 12 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.“.
10.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
㤠17a
Spracovateľské zariadenia sú povinné splniť požiadavku podľa § 3 ods. 2 písm. j) do 15. augusta 2004.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2003.
László Miklós v. r.