335/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2003 do 31.03.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

335
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. júla 2003,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 25/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. j) a k) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 25/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „a autobatérií“.
2.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
skladovanie autobatérií.“.
3.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Sklady podľa odseku 2 písm. a) a časti skladov podľa písmen d) a e), ktoré sú určené na skladovanie náhradných dielcov alebo druhotných surovín znečistených prevádzkovými kvapalinami, musia mať zabezpečené účinné zachytávanie a čistenie alebo zneškodňovanie zachytených kvapalín.“.
4.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Plocha skladu starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou. Časť skladu starých vozidiel, ktorá slúži ako manipulačná plocha na manipuláciu so starými vozidlami, musí byť zastrešená.“.
5.
V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Manipulácia je preberanie, váženie a ocenenie starých vozidiel.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
6.
V § 7 sa za slová „druhotných surovín“ vkladajú slová „znečistených prevádzkovými kvapalinami“.
7.
§ 9 znie:
㤠9
(1)
Sklad autobatérií musí mať vhodné kontajnery na skladovanie batérií a kondenzátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly.
(2)
Sklad prevádzkových kvapalín musí mať vhodné skladovacie nádrže na skladovanie prevádzkových kvapalín a vhodné kontajnery na skladovanie filtrov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly.
(3)
Plocha skladu prevádzkových kvapalín a skladu autobatérií musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, zastrešená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou.“.
8.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Skladovacie priestory použitých pneumatík musia byť vybudované tak, aby sa predchádzalo vzniku požiaru.“.
9.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na odvádzanie zrážkových vôd zo skladov starých vozidiel a náhradných dielcov a z parkovísk sa vzťahujú osobitné predpisy.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 32 ods. 12 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.“.
10.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
㤠17a
Spracovateľské zariadenia sú povinné splniť požiadavku podľa § 3 ods. 2 písm. j) do 15. augusta 2004.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2003.
László Miklós v. r.