334/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

334
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. júla 2003 bol v Ľubľane podpísaný Doplnkový protokol č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.
Doplnkový protokol č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa predbežne vykonáva na základe článku 5 ods. 3 od 15. júla 2003 medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou.
Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.