332/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

332
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 4. marca 2003,
ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 367/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadostí o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 6 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 208/2002 Z. z., zákona č. 405/2002 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška č. 367/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadostí o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) až m), ktoré znejú:
„i) žiadateľ o udelenie licencie na prenos elektriny údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 a 7a,
j)
žiadateľ o udelenie licencie na distribúciu elektriny údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 a 7b,
k)
žiadateľ o udelenie licencie na prepravu plynu údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 a 8a,
l)
žiadateľ o udelenie licencie na distribúciu plynu údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 a 8b,
m)
žiadateľ o udelenie licencie na predaj plynu alebo elektriny údaje podľa tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.“.
2.
V § 1 ods. 2 sa za slovo „rozvod“ vkladá čiarka a slová „prenos, prepravu alebo distribúciu“.
3.
V § 1 ods. 3 sa za slová „K žiadosti o udelenie licencie podľa odseku 1“ vkladá čiarka a slová „s výnimkou žiadosti o udelenie licencie na predaj elektriny a predaj plynu,“.
4.
V § 1 sa odsek 5 dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:
„e)
prenos elektriny,
f)
preprava plynu,
g)
distribúcia elektriny alebo plynu,
h)
predaj elektriny alebo plynu.“.
5.
V prílohe č. 1 štvrtý bod znie:
4. Predmet podnikania v energetických odvetviach(nehodiace sa prečiarknite) Výroba elektriny Výkup elektriny Tranzit elektriny Rozvod elektriny
Výroba plynu Výkup plynu Tranzit plynu Rozvod plynu
Výroba tepla Výkup tepla Predaj elektriny alebo plynu Rozvod tepla
6.
Za prílohu č. 7 sa vkladajú prílohy 7a, 7b, ktoré znejú:
„Príloha č. 7a k vyhláške č.367/1998 Z. z.
Príloha č. 7b k vyhláške č.367/1998 Z. z.
7.
Za prílohu č. 8 sa vkladajú prílohy 8a, 8b, ktoré znejú:
„Príloha č. 8a k vyhláške č.367/1998 Z. z.
Príloha č. 8b k vyhláške č.367/1998 Z. z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.
Ján Matuský v. r.