330/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

330
ZÁKON
zo 4. júla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky a zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 písmeno d) znie:
„d)
zabezpečujú podporu obrany štátu podľa § 26,“.
2.
V § 8 písm. e) sa vypúšťajú slová „a obranu“ a slová „a obrana“.
3.
V § 9 písmeno c) znie:
„c)
podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu podľa § 26,“.
4.
V § 10 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu podľa § 26,“.
5.
V § 11 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu podľa § 26,“.
6.
V § 12 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
spolupracuje s vyššou vojenskou správou a územnou vojenskou správou na príprave a zabezpečovaní úloh obrany štátu v obvode svojej pôsobnosti,“.
7.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
„12a
Právnické osoby, ktoré vlastnia alebo spravujú objekty osobitnej dôležitosti a ďalšie dôležité objekty, sú povinné zabezpečovať ich ochranu a obranu spôsobom ustanoveným vládou podľa § 6 písm. f).“.
8.
V § 13 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Zriaďuje sa Vyššia vojenská správa so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len „vyššia vojenská správa").
(2)
Vyššia vojenská správa je právnická osoba s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá vykonáva štátnu správu na úseku obrany štátu v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.“.
9.
V § 14 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „vo svojom územnom obvode“.
10.
V § 15 ods. 6 sa slovo „ okres.13)“ nahrádza slovom „kraj.“.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 13.
11.
V § 17 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
uplatňovať náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva, poskytovanie ubytovania alebo vecného prostriedku, plnenie pracovnej povinnosti a za plnenie úloh na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu v čase vojny alebo vojnového stavu.7)“.
12.
V § 18 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
plniť úlohy spojené s prípravou a so zabezpečovaním podpory obrany štátu,“.
13.
V § 18 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo obranu“.
14.
V § 21 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
zamestnávateľovi v rozsahu plnenia úloh hospodárskej mobilizácie,“.
15.
Nadpis piatej časti zákona znie: „USTANOVENIA O OBRANNOM PLÁNOVANÍ“.
16.
V § 25 ods. 2 veta za bodkočiarkou znie:
„tvorí ho dlhodobé plánovanie, strednodobé plánovanie a krátkodobé plánovanie zamerané na prípravu a zabezpečenie požadovaných kapacít a schopností ozbrojených síl20a) a podpory obrany štátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
Zákon č. 321/2002 Z. z.“.
17.
V § 25 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Dlhodobé plánovanie je zamerané na vytváranie prognóz, stratégií, koncepcií a dlhodobých plánov, výsledkom ktorého je určenie cieľov a postupov na dosiahnutie požadovaných kapacít a schopností ozbrojených síl a podpory obrany štátu s výhľadom na 10 až 15 rokov.
(4)
Strednodobé plánovanie je zamerané na vytváranie projektov, programov a strednodobých plánov, výsledkom ktorého je určenie vyváženého postupu a efektívne rozloženie zdrojov na zabezpečenie požadovaných kapacít a schopností ozbrojených síl a podpory obrany štátu s výhľadom na 4 až 6 rokov.
(5)
Krátkodobé plánovanie je zamerané na vytváranie krátkodobých implementačných a finančných plánov, výsledkom ktorého je určenie záväzného postupu a rozdelenie finančných zdrojov určených na reálne zabezpečenie požadovaných kapacít a schopností ozbrojených síl a podpory obrany štátu s výhľadom na 1 až 2 roky.“.
18.
§ 26 a 27 vrátane nadpisov znejú:
㤠26
Podpora obrany štátu
(1)
Podporu obrany štátu tvorí obranná infraštruktúra, služby a činnosti poskytované ozbrojeným silám na zabezpečenie obrany štátu vrátane ich udržiavania, rozvoja, ochrany a obrany, ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.
(2)
Obrannú infraštruktúru tvoria pozemky, stavby, budovy a zariadenia, telekomunikačné, energetické a dopravné systémy, informačné siete (ďalej len „objekty obrannej infraštruktúry") a zásoby štátnych hmotných rezerv, ktoré slúžia v čase vojny alebo vojnového stavu7) na zabezpečenie obrany štátu.
(3)
Obrannú infraštruktúru tvoria aj pozemky v správe právnických osôb, ktoré sú v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, a ich udržiavanie, rozvoj, ochrana a obrana sa neuhrádzajú zo štátneho rozpočtu.
(4)
Služby a činnosti poskytované ozbrojeným silám na zabezpečenie obrany štátu zahŕňajú najmä finančné, zdravotné, veterinárne, dopravné, prepravné, telekomunikačné, poštové, zásobovacie, ubytovacie, výskumné a vedecké služby, výrobnú, opravárenskú a stavebnú činnosť.
(5)
Príprava a rozvoj podpory obrany štátu sa zabezpečujú podľa potrieb obrany štátu na základe plánu, ktorý vypracúva ministerstvo v súčinnosti s ďalšími ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, ďalšími orgánmi štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, orgánmi miestnej štátnej správy, obcami a vyššími územnými celkami.
§ 27
Objekty osobitnej dôležitosti a ďalšie dôležité objekty
(1)
Objekty osobitnej dôležitosti sú strategické objekty obrannej infraštruktúry, ktorých poškodenie alebo zničenie obmedzí zabezpečenie obrany štátu.
(2)
Ďalšie dôležité objekty sú objekty obrannej infraštruktúry, ktorých poškodenie alebo zničenie obmedzí činnosť ozbrojených síl alebo chod hospodárstva Slovenskej republiky.
(3)
Návrhy ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, orgánov miestnej štátnej správy, obcí, vyšších územných celkov a iných právnických osôb na zaradenie objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších dôležitých objektov podľa odsekov 1 a 2 alebo návrhy na ich vyradenie posudzuje ministerstvo a predkladá ich vláde.
(4)
Za ochranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov určených vládou podľa tohto zákona zodpovedajú v rozsahu svojej pôsobnosti ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, ďalšie orgány štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou a subjekty hospodárskej mobilizácie.21)
(5)
Za obranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov zodpovedá ministerstvo v súlade s rozhodnutím vlády podľa § 6 písm. f).
(6)
Kritériá na zaradenie objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších dôležitých objektov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
§ 4 písm. a), d), e) a f) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa.“.
19.
V § 28 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie a fyzická osoba, ktorej bola uložená povinnosť poskytnúť vecný prostriedok v čase vojny alebo vojnového stavu7) na plnenie úloh obrany štátu podľa tohto zákona, si nárok na náhradu nákladov spojených s prepravou vecného prostriedku z miesta, kde sa tento nachádza, na miesto jeho poskytnutia a späť uplatňuje na okresnom úrade príslušnom podľa sídla právnickej osoby alebo podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby do jedného mesiaca odo dňa jeho poskytnutia.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
20.
V § 32 písm. a) sa slová „obrannej infraštruktúry“ nahrádzajú slovami „podpory obrany štátu“.
21.
Nad § 34 sa umiestňuje nadpis, ktorý znie: „Spoločné ustanovenia“.
Doterajší nadpis pod § 34 sa vypúšťa.
22.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:
㤠34a
(1)
Zrušujú sa územné vojenské správy, ktorých územným obvodom je okres, okrem:
a)
Územnej vojenskej správy Banská Bystrica,
b)
Územnej vojenskej správy Bratislava IV, ktorej názov od 1. októbra 2003 je Územná vojenská správa Bratislava,
c)
Územnej vojenskej správy Košice II, ktorej názov od 1. októbra 2003 je Územná vojenská správa Košice,
d)
Územnej vojenskej správy Nitra,
e)
Územnej vojenskej správy Prešov,
f)
Územnej vojenskej správy Trenčín,
g)
Územnej vojenskej správy Trnava,
h)
Územnej vojenskej správy Žilina.
(2)
K 31. decembru 2003 sa zrušuje
a)
Vyššia vojenská správa so sídlom v Bratislave,
b)
Vyššia vojenská správa so sídlom v Košiciach.
(3)
Územné vojenské správy uvedené v odseku 1 písm. a) až h) sú územnými vojenskými správami podľa § 15.“.
23.
Nad § 35 sa umiestňuje nadpis, ktorý znie: „Prechodné ustanovenia“.
Doterajší nadpis pod § 35 sa vypúšťa.
24.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
㤠35a
(1)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov,25) ktorí k 30. septembru 2003 vykonávali štátnu službu v zrušených územných vojenských správach, prechádzajú od 1. októbra 2003 na tú územnú vojenskú správu (§ 34a ods. 1 a 3), v ktorej územnom obvode mali zrušené územné vojenské správy sídlo.
(2)
Územná vojenská správa (§ 34a ods. 1 a 3) je zamestnávateľom podľa osobitného predpisu,26) ktorá je povinná uspokojiť nároky zamestnancov tých zrušených územných vojenských správ, ktoré mali v jej územnom obvode sídlo, ako aj uplatňovať nároky týchto územných vojenských správ.
(3)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov,25) ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali štátnu službu vo Vyššej vojenskej správe so sídlom v Bratislave a Vyššej vojenskej správe so sídlom v Košiciach, prechádzajú od 1. januára 2004 na Vyššiu vojenskú správu so sídlom v Banskej Bystrici.
(4)
Vyššia vojenská správa so sídlom v Banskej Bystrici je zamestnávateľom podľa osobitného predpisu,26) ktorá je povinná uspokojiť nároky zamestnancov zrušenej Vyššej vojenskej správy so sídlom v Bratislave a Vyššej vojenskej správy so sídlom v Košiciach, ako aj uplatňovať nároky zrušených vyšších vojenských správ.
(5)
Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov zrušených územných vojenských správ prechádzajú od 1. októbra 2003 na tú územnú vojenskú správu (§ 34a ods. 1 a 3), v ktorej územnom obvode mali zrušené územné vojenské správy sídlo.
(6)
Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov zrušenej Vyššej vojenskej správy so sídlom v Bratislave a Vyššej vojenskej správy so sídlom v Košiciach prechádzajú od 1. januára 2004 na Vyššiu vojenskú správu so sídlom v Banskej Bystrici.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 a 26 znejú:
„25)
§ 40, 122 a 124 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
26)
§ 31 ods. 5 Zákonníka práce.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2003 okrem čl. I bodu 6, bodu 8, § 27 ods. 6 v bode 18 a čl. II bodu 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.