33/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 28. januára 2003 č. R-1/2003, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa ustanovujú maximálne ceny za nájom bytu a podmienky na uplatnenie regulácie cien nájmu bytu.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2003.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.