328/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

328
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. júla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 2 a dopĺňa sa odsekom 1, ktorý znie:
„(1)
Týmto nariadením sa preberá smernica uvedená v prílohe č. 4.“.
2.
V § 1 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
časti a montážne prvky, ktoré ovplyvňujú pevnosť nádoby pod tlakom, sú vyrobené z kvalitnej nelegovanej ocele alebo z nelegovaného hliníka, alebo z hliníkovej zliatiny, ktoré nepodliehajú vytvrdzovaniu počas starnutia,“.
3.
V § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „o zhode konštrukčnej dokumentácie“ nahrádzajú slovami „o vhodnosti konštrukčnej dokumentácie (ďalej len „certifikát o primeranosti")“.
4.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa za slovom „adresu“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „identifikačné číslo“.
5.
V § 9 ods. 1 a ods. 2 v prvej vete sa slová „o zhode konštrukčnej dokumentácie“ nahrádzajú slovami „o primeranosti podľa § 6 ods. 1 písm. a) bodu 1“.
6.
V § 9 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
označí alebo dá označiť svojím identifikačným kódom každú nádobu skupiny, ak príslušná séria vyhovie, a vystaví písomný certifikát o zhode vzťahujúci sa na vykonané skúšky (ďalej len „certifikát o skúške"); na trh sa môžu uviesť všetky nádoby okrem tých, pri ktorých hydraulická alebo pneumatická tlaková skúška nebola úspešná; ak sa séria nádob odmietne, autorizovaná osoba prijme primerané opatrenia, aby sa zabránilo uvedeniu tejto série na trh; v prípade častého odmietnutia série nádob môže autorizovaná osoba pozastaviť štatistické overovanie; ak autorizovaná osoba umiestňuje svoj identifikačný kód, výrobca môže tento kód umiestniť už počas výrobného procesu so súhlasom a na zodpovednosť autorizovanej osoby.“.
7.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo jeho splnomocnenec“.
8.
V § 11 ods. 1 sa slová „o zhode s konštrukčnou dokumentáciou“ nahrádzajú slovami „o primeranosti podľa § 6 ods. 1 písm. a) bodu 1“.
9.
§ 15 znie:
㤠15
(1)
Pri výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,1) sa pod pojmom vyhlásenie o zhode rozumie ES vyhlásenie o zhode, skúškou typu sa rozumie ES skúška typu, overovaním zhody sa rozumie ES overovanie zhody, inšpekciou zavedeného systému kvality sa rozumie ES inšpekcia zavedeného systému kvality, autorizovanou osobou sa rozumie notifikovaná osoba. Na tieto výrobky sa umiestňuje značka CE.
(2)
Do nadobudnutia účinnosti medzinárodnej zmluvy podľa odseku 1 sa jednoduché tlakové nádoby pri uvedení na trh alebo pri uvedení do prevádzky označia slovenskou značkou zhody podľa § 17 ods. 3 zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 230/2003 Z. z. o prijatí Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA).“.
10.
V prílohe č. 1 bode 1.1.1 písm. b) sa za slovo „uhlíka“ vkladajú slová „vo výrobku“.
11.
V prílohe č. 1 bode 1.1.1 písm. c) sa za slovo „vlastnosti“ pripájajú slová „vo výrobku“.
12.
V prílohe č. 1 bode 1.1.2 prvá veta znie: „Nelegovaný hliník obsahuje najmenej 99,5 % hliníka a zliatina uvedená v § 1 písm. a) je odolná proti medzikryštalickej korózii pri najvyššej pracovnej teplote.“.
13.
V prílohe č. 1 bode 1.1. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „ich“ a za slovo „vlastnosti“ sa vkladá slovo „výrobku“.
14.
V prílohe č. 1 bode 2.1.1 písm. c) sa na konci pripájajú slová „so zreteľom na určený účel použitia,“.
15.
V prílohe č. 2 bode 4. písm. i) sa za slovo „že“ vkladá slovo „dodaný“.
16.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 513/2001 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením sa transponuje táto smernica:
1.
Smernica Rady č. 87/404/EHS z 25. júna 1987 o aproximácii zákonov členských štátov súvisiacich s jednoduchými tlakovými nádobami (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 220, s. 48 až 59)
v znení
- smernice Rady č. 90/488/EHS zo 17. septembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 270, s. 25),
- smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 220, s.1 až 22).
2.
Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.