327/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

327
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. júla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Týmto nariadením sa preberá smernica uvedená v prílohe č. 15.“.
Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.
2.
V § 1 ods. 3 písm. a) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorá je vnútri“.
3.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na výťahy, pri ktorých vzhľadom na účel použitia vzniká riziko upravené osobitným predpisom, sa vzťahujú tieto osobitné predpisy,1) ak toto nariadenie neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu.“.
4.
V § 2 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Výťah možno uviesť na trh a uviesť do prevádzky, ak pri správnom namontovaní, udržiavaní a používaní na účely, na ktorý je určený, vyhovuje požiadavkám na zaistenie zdravia a bezpečnosti osôb a ak je to potrebné vzhľadom na účel použitia, aj požiadavkám na zaistenie bezpečnosti majetku.
(2)
Bezpečnostnú časť možno uviesť na trh a uviesť do prevádzky, ak jej použitie vo výťahu neohrozí bezpečnosť a zdravie osôb a bezpečnosť majetku, ak je správne namontovaná, používaná na účely, na ktoré je určená, a udržiavaná.“.
5.
V § 2 ods. 5 sa slová „sa neobmedzuje možnosť ustanoviť ďalšie požiadavky“ nahrádzajú slovami „nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 2 odsek 6 znie:
„(6)
Výťah alebo bezpečnostná časť, ktorý nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia, môže byť vystavený alebo predvádzaný na veľtrhoch a výstavách iba vtedy, ak je viditeľne označený nápisom, ktorý zreteľne upozorňuje, že výťah alebo bezpečnostná časť nespĺňa požiadavky tohto nariadenia; taký výťah alebo bezpečnostná časť sa nemôže predávať, kým nie je dodávateľom výťahu, výrobcom bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnencom uvedený do zhody s týmto nariadením. Pri predvádzaní sa musia vykonať potrebné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osôb.“.
7.
V § 5 ods. 1 sa za slová „Orgán dohľadu“ vkladajú slová „podľa § 30 ods. 1 zákona“, za slová „označením CE“ sa vkladá čiarka a slovo „ktorá“ a za slovom „namontovala“ sa vypúšťa čiarka a spojka „a“.
8.
V § 7 ods. 1 písm. a) až c) sa slovo „konštruovaný“ nahrádza slovom „navrhnutý“.
9.
V § 7 ods. 3 sa za slovo „výťah“ vkladajú slová „v prípadoch podľa odseku 1“.
10.
V § 9 ods. 5 sa slová „a autorizovaná osoba vykonajú“ nahrádzajú slovom „vykoná“.
11.
§ 11 znie:
„§11
(1)
Pri výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,3) sa pod pojmom vyhlásenie o zhode rozumie ES vyhlásenie o zhode, skúškou typu sa rozumie ES skúška typu, overovaním zhody sa rozumie ES overovanie zhody, inšpekciou zavedeného systému kvality sa rozumie ES inšpekcia zavedeného systému kvality. Na tieto výrobky sa umiestňuje značka CE.
(2)
Do nadobudnutia účinnosti medzinárodnej zmluvy podľa odseku 1 sa výťahy pri uvedení na trh alebo do prevádzky označia slovenskou značkou zhody podľa § 17 ods. 3 zákona.
(3)
Výťah a bezpečnostná časť uvedené na trh a uvedené do prevádzky na základe zmluvných vzťahov uzavretých pred 1. januárom 2002 musia splniť požiadavky ustanovené týmto nariadením najneskôr do 31. decembra 2003.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 230/2003 Z. z. o prijatí Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA).“.
13.
V prílohe č. 1 sa úvodné ustanovenia dopĺňajú bodom 0.4, ktorý znie:
„ 0.4 Montáž výťahov sa uskutočňuje podľa osobitného zákona.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 90/1998 Z. z.“.
14.
V prílohe č. 1 bod 1.1 znie:
„1.1
Ak existuje príslušné nebezpečenstvo a nie je uvedené v tejto prílohe, platia na výťah a bezpečnostnú časť požiadavky podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia a zákona č. 90/1998 Z. z. Požiadavky bodu 1.1.2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia sa musia uplatniť v každom prípade.“.
15.
V prílohe č. 1 bode 2.2 v poslednej vete sa za slovo „budovách“ vkladajú slová „a po predchádzajúcom schválení podľa osobitných predpisov5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
16.
V prílohe č. 1 bod 6.1 znie:
„6.1
Bezpečnostná časť musí byť vybavená návodom vyhotoveným v slovenskom jazyku alebo v jazyku členského štátu Európskeho spoločenstva, ktorý ovláda osoba inštalujúca výťah tak, aby sa montáž, pripojenie, nastavovanie a údržba mohli vykonávať správne a bezpečne.“.
17.
V prílohe č. 1 bode 6.2 sa slová „štátnom jazyku“ nahrádzajú slovami „súlade s bodom 6.1“.
18.
V prílohe č. 5 časti A bode 8 v druhej vete sa za slovo „republike“ vkladajú slová „alebo v Európskom spoločenstve“.
19.
V prílohe č. 9 bode 5 v druhej vete sa slovo „nemá“ nahrádza slovom „nemajú“ a za slovo „sídlo“ sa vkladajú slová „v Slovenskej republike alebo“.
20.
V prílohe č. 11 bode 3 v druhej vete sa slovo „nemá“ nahrádza slovom „nemajú“ a za slovo „sídlo“ sa vkladajú slová „v Slovenskej republike alebo“.
21.
V prílohe č. 12 bode 1 sa slovo „výťahov“ nahrádza slovom „výrobkov“.
22.
V prílohe č. 13 bode 5 v druhej vete sa za slovo „sídlo“ vkladajú slová „v Slovenskej republike alebo“.
23.
Za prílohu č. 14 sa vkladá príloha č. 15, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením sa transponuje táto smernica:
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 95/16/ES z 29. júna 1995 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa výťahov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 213, s. 1).
2.
Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.