32/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 28. januára 2003 č. 01/Z/2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 479/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa určujú maximálne ceny nových liekov a zdravotníckych pomôcok a vykonávajú sa zmeny kódov a názvov niektorých liekov a zdravotníckych pomôcok.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2003.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.