3/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
opatrenie zo 16. decembra 2002 č. 21 833/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a o rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky.
Týmto opatrením sa zrušuje Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. novembra 1997 č. 3963/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 342/1997 Z. z.) v znení opatrenia č. 22 000/2000-92 (oznámenie č. 485/2000 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2003.
Opatrenie je uvedené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.