295/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

295
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o zootechnických a genealogických požiadavkách na obchodovanie s koňovitými zvieratami, ich spermou, vajíčkami a embryami
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Týmto nariadením sa zabezpečuje harmonizácia požiadaviek na ochranu zvierat pre oblasť zootechnických a genealogických podmienok vzťahujúcich sa na obchodovanie s koňovitými zvieratami, ich spermou, vajíčkami a embryami.
§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
koňovitými zvieratami domáce zvieratá druhu kone alebo osly, alebo ich kríženci,
b)
registrovanými koňovitými zvieratami koňovité zvieratá, ktoré sú zapísané, zaregistrované alebo oprávnené na zápis do plemennej knihy v súlade s pravidlami podľa § 4 ods. 2 a identifikované identifikačným dokladom podľa § 8,
c)
plemennou knihou každá kniha, register, archív alebo údajové médium
1.
ktoré vedie plemenárska organizácia podľa osobitného predpisu,1)
2.
do ktorej sa zapisujú alebo registrujú koňovité zvieratá s uvedením všetkých ich známych predkov.
§ 3
Obchodovanie s koňovitými zvieratami, ich spermou, vajíčkami alebo embryami v rámci členských štátov sa nesmie zakázať alebo obmedziť z iných zootechnických alebo genealogických dôvodov ako tých, ktoré vyplývajú z uplatnenia tohto nariadenia. Ak ide o obchodovanie s registrovanými koňovitými zvieratami, ich spermou, vajíčkami alebo embryami v rámci členských štátov, dodržiavajú sa všeobecné pravidlá podľa § 4 a 8.
Genealogické pravidlá týkajúce sa registrovaných koňovitých zvierat
§ 4
(1)
Na prijatie rozhodnutí podľa odseku 2 príslušný orgán2) v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev berie do úvahy tieto zásady:
a)
uznanie alebo schválenie plemenárskou organizáciou, ktorá vedie alebo zakladá plemenné knihy, podlieha plneniu zásad ustanovených plemenárskou organizáciou, ktorá vedie plemennú knihu pôvodu plemena,
b)
kritériá zápisu a registrácie do plemenných kníh sa zakladajú na vlastnostiach plemena, a najmä, ak ide o čistokrvné plemená, na potrebe regulovať zápis a registráciu koňovitých zvierat, ktoré vzniknú použitím metód umelého oplodnenia.
(2)
Príslušný orgán2) v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev a so zásadami podľa odseku 1 určí
a)
kritériá na schválenie alebo uznanie plemenárskych organizácií, ktoré vedú alebo zakladajú plemenné knihy,
b)
kritériá na zápis alebo registráciu do plemenných kníh,
c)
v prípade potreby kritériá alebo metódy použité na identifikáciu registrovaných koňovitých zvierat,
d)
kritériá na návrh osvedčenia o pôvode koňovitých zvierat a kritériá identifikačného dokladu uvedeného v § 8,
e)
v prípade potreby pravidlá týkajúce sa zabezpečenia spolupráce medzi plemenárskymi organizáciami uvedenými v § 5.
§ 5
Zoznam plemenárskych organizácií, ktoré vedú alebo zakladajú plemenné knihy, uznaných na základe kritérií určených podľa § 4 ods. 2, a aktualizáciu tohto zoznamu Štátny plemenársky ústav zasiela Európskej komisii a ostatným členským štátom v rámci Stáleho výboru pre zootechniku.
§ 6
(1)
Pri obchodovaní v rámci členských štátov musia byť koňovité zvieratá, ktoré sú registrované v zasielateľskom členskom štáte, zaregistrované alebo zapísané v príslušnej plemennej knihe členského štátu určenia pod tým istým menom s uvedením skráteného označenia krajiny, kde sa narodili, v súlade s medzinárodnými dohodami. To neplatí, ak sa príslušné plemenárske organizácie dohodnú inak.
(2)
Ak to stanovy plemenárskej organizácie umožňujú, možno
a)
pred pôvodným menom zvieraťa alebo za ním uvádzať prechodné alebo trvalo používané meno, ak sa bude toto meno po celý život zvieraťa uvádzať v zátvorke a ak sa vyznačí krajina narodenia zvieraťa skráteným označením uznávaným podľa medzinárodných dohôd,
b)
prijať aj iné opatrenia na zabezpečenie trvalej totožnosti zvieraťa v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
Zootechnické pravidlá súvisiace s registrovanými koňovitými zvieratami
§ 7
Príslušný orgán v súlade s § 4 ods. 1 a s požiadavkami Európskych spoločenstiev určí
a)
metódy sledovania úžitkovosti a stanovenia genetickej hodnoty chovných zvierat,
b)
na základe metód uvedených v písmene a) všeobecné kritériá schválenia samčieho plemenného zvieraťa alebo, ak je to vhodné, samičieho plemenného zvieraťa na účely šľachtenia a využívania ich spermy, vajíčok alebo embryí.
§ 8
(1)
Registrované koňovité zvieratá musia byť pri premiestňovaní sprevádzané identifikačnými dokladmi v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev vydanými plemenárskymi organizáciami uvedenými v § 5 a podľa osobitného predpisu.3) Identifikačný doklad registrovaných koní musí obsahovať najmenej informácie uvedené v prílohe č. 2; rozsah týchto informácií môže príslušný orgán2) doplniť alebo upraviť v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
(2)
Sperma, vajíčka a embryá registrovaných koňovitých zvierat musia byť pri predaji sprevádzané zootechnickým osvedčením pôvodu a identifikácie vydaným Štátnym plemenárskym ústavom aspoň v jazyku krajiny určenia a v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
§ 9
Do doby zavedenia pravidiel Európskych spoločenstiev nesmú byť podmienky platné na dovoz koňovitých zvierat, ich spermy, vajíčok alebo embryí z tretích krajín výhodnejšie ako podmienky platné pri obchodovaní v rámci členských štátov.
§ 10
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 295/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Smernica Rady 90/427/EHS z 26. júna 1990 o zootechnických a genealogických podmienkach platiacich pre obchod s equidae v rámci Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 296, 27. 10. 1990, s. 66).
Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 295/2003 Z. z.
1)
Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z.
2)
§ 6 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín.