293/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

293
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Toto nariadenie ustanovuje veterinárnu kontrolu pri obchodovaní so živými zvieratami, a to s hovädzím dobytkom, ošípanými, zvieratami rodu koňovité, hydinou, zvieratami vodného hospodárstva a ostatnými zvieratami, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy,1) a produktmi živočíšneho pôvodu, a to spermou, embryami a ostatnými produktmi, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy.2)
(3)
Veterinárne kontroly podľa odseku 2 sa vykonávajú podľa osobitného predpisu3) a tohto nariadenia. Ustanovenie § 7 nie je týmto dotknuté.
(4)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na veterinárne kontroly premiestňovaných spoločenských zvierat medzi Slovenskou republikou a členským štátom,4) ktoré sú sprevádzané fyzickou osobou, ktorá je za ne zodpovedná, a ak tieto zvieratá nie sú určené na obchodné účely.
(5)
Ustanovenia osobitných predpisov,5) ktoré upravujú vykonávanie iných kontrol, ako sú veterinárne kontroly, nie sú týmto nariadením dotknuté.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
veterinárnou kontrolou akákoľvek fyzická kontrola alebo preskúmanie dokladov, ktorá sa vzťahuje na zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu uvedené v § 1 a ktorá je určená na priamu, prípadne inú ochranu zdravia zvierat a v záujme ochrany zdravia ľudí,
b)
výmenou výmena medzi členskými štátmi podľa právneho predpisu uvedeného v prílohe č. 1 bode 1,
c)
chovom poľnohospodárske zariadenie alebo objekt sprostredkovateľa obchodu so zvieratami umiestnený na území Slovenskej republiky alebo členského štátu, v ktorom sú zvieratá, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,6) držané alebo chované okrem zvierat rodu koňovité a chovu podľa osobitného predpisu,7)
d)
strediskom alebo organizáciou akýkoľvek podnik, ktorý produkuje, skladuje, spracúva alebo manipuluje s produktmi živočíšneho pôvodu uvedenými v § 1,
e)
príslušným orgánom orgán veterinárnej správy8) alebo ústredný orgán členského štátu, ktorý je príslušný na vykonávanie veterinárnych kontrol, alebo orgán, na ktorý bola kompetencia vykonávať veterinárne kontroly ústredným orgánom prenesená,
f)
úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár vymenovaný príslušným orgánom,
g)
miestom výstupu miesto umiestnené v blízkosti vonkajšej hranice jedného z území uvedených v zozname osobitného predpisu,9) ktoré poskytuje zariadenia na výkon colného dohľadu,
h)
členským štátom určenia členský štát, kde sa nachádza miesto výstupu.
Kontroly v mieste pôvodu
§ 3
(1)
Predmetom obchodu s členskými štátmi môžu byť len tie zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu uvedené v § 1, ktoré boli podrobené v mieste ich pôvodu veterinárnej kontrole a ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
a)
zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,10) musia spĺňať veterinárne požiadavky uvedené v osobitných predpisoch;10) zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,10) musia spĺňať požiadavky na ochranu zdravia zvierat členského štátu určenia,
b)
musia pochádzať z chovov, stredísk alebo organizácií, ktoré sú pod pravidelnou úradnou veterinárnou kontrolou podľa odsekov 4 a 5,
c)
musia byť identifikované podľa osobitného predpisu11) a registrované takým spôsobom, aby bolo možné vysledovať chov ich pôvodu alebo tranzitu, stredisko alebo organizáciu,
d)
musia byť pri preprave sprevádzané zdravotnými certifikátmi alebo inými dokladmi podľa osobitného predpisu10) a u zvierat a produktov živočíšneho pôvodu, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,10) podľa požiadaviek členského štátu určenia; tieto certifikáty alebo doklady, podpísané úradným veterinárnym lekárom zodpovedným za chov, stredisko alebo organizáciu pôvodu, musia sprevádzať zviera, zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu do miesta ich určenia,
e)
vnímavé zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu z vnímavých zvierat nesmú pochádzať z
1.
chovu, zo strediska alebo z organizácie, oblasti alebo regiónu, ktoré podliehajú obmedzeniam ustanoveným v súlade s veterinárnymi požiadavkami12) na predmetné zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu získané z predmetných zvierat v dôsledku podozrenia, ohniska alebo existencie choroby uvedenej v prílohe č. 2 alebo z dôvodu nariadených mimoriadnych núdzových opatrení,13)
2.
chovu, zo strediska alebo z organizácie, oblasti alebo regiónu, ktoré podliehajú úradným obmedzeniam nariadeným v dôsledku podozrenia, ohniska alebo existencie choroby inej, ako sú choroby uvedené v prílohe č. 2, alebo z dôvodu nariadených mimoriadnych núdzových opatrení,
3.
chovu, ktorý neposkytuje záruky, ktoré môže požadovať členský štát vo vzťahu k chorobám iným, ako sú choroby uvedené v prílohe č. 2, ak sú určené do chovov, stredísk alebo organizácií umiestnených v členských štátoch, ktoré získali záruky podľa osobitného predpisu14) alebo v súlade s veterinárnymi požiadavkami, alebo v štáte uznanom v súlade s veterinárnymi požiadavkami za štát bez výskytu choroby na celom svojom území alebo jeho časti,
4.
chovu, zo strediska alebo z organizácie, alebo z časti územia, ktoré neposkytuje dodatočné záruky, ak sú určené do členského štátu alebo časti územia členského štátu, ktoré má výhodu dodatočných záruk,14) alebo v súlade s veterinárnymi požiadavkami,
f)
ak sa ich preprava uskutočňuje na rôzne miesta určenia, zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu sa zoskupujú do toľkých zásielok, koľko je miest určenia; každá zásielka musí byť sprevádzaná certifikátom alebo dokladom podľa písmena d),
g)
ak sú zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis10) a ktoré spĺňajú veterinárne požiadavky, určené na vývoz do tretích krajín15) cez územie Slovenskej republiky alebo členského štátu, preprava musí, okrem prípadov povolených príslušným orgánom veterinárnej správy, na zabezpečenie pohody zvierat zostať pod colným dozorom až do miesta výstupu z územia Slovenskej republiky a zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu musia spĺňať tieto požiadavky:
1.
každá zásielka zvierat je sprevádzaná zdravotným certifikátom podľa písmena d), v ktorom sú uvedené, ak je to potrebné, dodatočné záruky poskytnuté podľa veterinárnych požiadaviek pre zvieratá určené na zabitie,
2.
ak počas prepravy dôjde k výnimočnej okolnosti, ktorá bráni preprave, alebo ak príjemca v tretej krajine odmietne zásielku, orgán veterinárnej správy, ak je Slovenská republika tranzitným štátom alebo štátom určenia, môže nariadiť všetky opatrenia podľa § 8 ods. 4, ak má výhodu dodatočných záruk podľa písmena e) štvrtého bodu, alebo môže požadovať odoslanie zvierat na zabitie na najbližšom bitúnku,
3.
každá zásielka zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu je sprevádzaná veterinárnym dokladom alebo veterinárnym certifikátom, ktorý spĺňa veterinárne požiadavky tretej krajiny ako krajiny určenia; ak je však krajinou pôvodu zásielky Slovenská republika a orgán veterinárnej správy nemá k dispozícii veterinárne požiadavky tretej krajiny, a najmä ak neexistuje bilaterálna dohoda medzi Slovenskou republikou ako štátom pôvodu zásielky a treťou krajinou miesta určenia zásielky, orgán veterinárnej správy doplní certifikát uvedený v štvrtom bode o „zvieratá alebo produkty vyvážané do (názov tretej krajiny)“,
4.
certifikáty uvedené v písmene d) musia byť vystavené aspoň v jednom z jazykov členského štátu pôvodu alebo v slovenskom jazyku, ak krajinou pôvodu je Slovenská republika, a aspoň v jednom z jazykov členského štátu určenia, alebo ak krajinou určenia je Slovenská republika, v slovenskom jazyku, musia označiť ako príjemcu fyzickú osobu alebo právnickú osobu vykonávajúcu výstupné formality v mieste výstupu a musia označiť ako miesto určenia miesto výstupu (hraničná inšpekčná stanica alebo iné miesto výstupu),
5.
Animo16) správa musí obsahovať pod hlavičkou „Pozorovania“ názov tretej krajiny určenia,
6.
Animo správa musí byť adresovaná príslušnému orgánu miesta určenia, ktorou je hraničná inšpekčná stanica výstupu alebo miestny orgán miesta, v ktorom je miesto výstupu umiestnené, a centrálnemu príslušnému orgánu miesta určenia a členským štátom tranzitu,
7.
príjemca podľa štvrtého bodu podlieha ustanoveniu § 5 ods. 1 písm. b) tretieho bodu,
h)
zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú veterinárne požiadavky, alebo zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy,10) môžu byť predmetom tranzitu, len ak boli splnené požiadavky podľa písmena g) a ich tranzit bol povolený príslušným orgánom členského štátu tranzitu alebo príslušným orgánom Slovenskej republiky, ak je štátom tranzitu.
(2)
Príslušný orgán veterinárnej správy v mieste pôvodu zvierat a produktov pred vystavením certifikátu alebo sprievodného dokladu sa musí presvedčiť o splnení veterinárnych požiadaviek uvedených v odseku 1 písm. e), ktoré sa vzťahujú na chovy, strediská alebo organizácie.
(3)
Okrem kontrol podľa odsekov 1 a 2 príslušný orgán veterinárnej správy v mieste pôvodu zvierat a produktov vykonáva kontrolu dodržiavania týchto veterinárnych požiadaviek:
a)
zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu uvedené v § 1, ktoré majú byť zabité v rámci národného programu eradikácie chorôb zvierat,17) na ktoré sa nevzťahuje príloha č. 2, sa nesmú zasielať na územie členských štátov,
b)
zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,10) alebo zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,10) sa nesmú zasielať na územie členského štátu, ak sa nemôžu uvádzať na trh18) na území Slovenskej republiky z dôvodov ochrany zdravia zvierat alebo v záujme ochrany zdravia ľudí.
(4)
Okrem monitorovacích povinností úradného veterinárneho lekára podľa veterinárnych požiadaviek a osobitného predpisu19) vykonáva príslušný orgán veterinárnej správy kontrolu chovov, schválených trhov a stredísk na zhromažďovanie zvierat, stredísk a organizácií na zabezpečenie, že zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu určené na výmenu spĺňajú veterinárne požiadavky, a najmä požiadavky na ich identifikáciu uvedené v odseku 1 písm. c) a d).
(5)
Ak má príslušný orgán veterinárnej správy podozrenie, že sa veterinárne požiadavky neplnia, vykoná potrebnú kontrolu, a ak sa podozrenie potvrdí, nariadi vhodné opatrenia vrátane možnosti izolácie príslušného chovu, strediska alebo organizácie.
§ 4
(1)
Ak je Slovenská republika krajinou odoslania, príslušné orgány veterinárnej správy prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby
a)
vlastníci alebo držitelia živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu uvedených v § 1 plnili veterinárne požiadavky na všetkých stupňoch produkcie a uvádzania na trh, najmä vykonávaním kontroly ich plnenia podľa osobitného predpisu,20)
b)
zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu podľa osobitného predpisu10) sa z veterinárneho hľadiska kontrolovali tak dôsledne, ako by boli určené na domáci trh, ak nie je v súlade s veterinárnymi požiadavkami ustanovené inak,
c)
zvieratá boli prepravované vhodnými dopravnými prostriedkami, ktoré spĺňajú hygienické požiadavky, najmä vykonávaním kontroly ich dodržiavania podľa osobitného predpisu.21)
(2)
Oznámenie potrebných údajov podľa osobitného predpisu22) sa vykoná v deň potvrdenia certifikátu alebo dokladu ústrednému orgánu členského štátu určenia a príslušnému orgánu miesta určenia prostredníctvom počítačového systému Európskej komisie.16)
(3)
Príslušné orgány veterinárnej správy prijmú vhodné administratívne opatrenia23) alebo uložia pokuty podľa osobitného predpisu,24) ak sa zistí akékoľvek porušenie veterinárnych požiadaviek fyzickými osobami alebo právnickými osobami, a najmä ak sa zistí, že certifikáty, dokumenty alebo identifikačné označenie nezodpovedá stavu zvierat alebo ich chovom, pôvodu alebo skutočným charakteristikám produktov živočíšneho pôvodu.
Kontrola po príchode na miesto určenia
§ 5
(1)
Ak Slovenská republika je krajinou určenia, príslušné orgány veterinárnej správy vykonávajú tieto inšpekčné opatrenia:
a)
vykonávajú kontrolu plnenia požiadaviek uvedených v § 3 v mieste určenia zvierat a produktov živočíšneho pôvodu nediskriminačným spôsobom25) vrátane prípadného odberu vzorky. Okrem toho sa môžu vykonávať kontroly aj počas prepravy zvierat a produktov živočíšneho pôvodu cez územie Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,26)
b)
ak sú zvieratá uvedené v § 1, ktoré pochádzajú z iného členského štátu, určené
1.
na schválený trh alebo stredisko na zhromažďovanie zvierat, ich prevádzkovateľ je zodpovedný za prijatie zvierat, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 3 ods. 1 a 2; príslušný orgán veterinárnej správy musí skontrolovať prostredníctvom nediskriminačnej kontroly certifikátov alebo dokumentov sprevádzajúcich zvieratá, že zvieratá spĺňajú požiadavky podľa § 3 ods. 1 a 2,
2.
na bitúnok pod dozorom úradného veterinárneho lekára; úradný veterinárny lekár musí zabezpečiť, najmä na základe certifikátu alebo sprievodného dokumentu, že sú zabíjané len zvieratá, ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 3 ods. 1 a 2; prevádzkovateľ bitúnku je zodpovedný za zabitie zvierat, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 3 ods. 1 písm. c) a d),
3.
pre registrovaného sprostredkovateľa obchodu so zvieratami, ktorý rozdeľuje zásielky, alebo pre prevádzkareň, ktorá nepodlieha trvalému dozoru; sprostredkovateľ alebo prevádzkareň sú príslušným orgánom veterinárnej správy považované za príjemcu zvierat a platia pre nich podmienky uvedené v odseku 3,
4.
do chovov, stredísk alebo organizácií vrátane tých, kde je zásielka čiastočne vyložená počas prepravy, každé zviera alebo skupina zvierat musí byť podľa § 3 sprevádzaná originálom zdravotného certifikátu alebo sprievodným dokladom až do doručenia príjemcovi, ktorý je v ňom uvedený.
(2)
Príjemcovia podľa odseku 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu musia pred rozdelením zásielky alebo pred následným uvedením zásielky na trh skontrolovať, či identifikačné označenie, certifikáty alebo dokumenty, na ktoré odkazuje § 3 ods. 1 písm. c) a d), sú prítomné a oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy akýkoľvek nedostatok alebo odchýlku a izolovať zvieratá, ktorých sa to týka, kým príslušný orgán veterinárnej správy prijme v súvislosti s nimi rozhodnutie.
(3)
Záruky, ktoré musia poskytnúť príjemcovia zásielok podľa odseku 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu, musia byť špecifikované v dohode s príslušným orgánom veterinárnej správy podpísanej pred registráciou27) podľa § 12. Príslušný orgán veterinárnej správy vykonáva náhodné kontroly dodržiavania týchto záruk. Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na príjemcov produktov živočíšneho pôvodu uvedených v § 1.
(4)
Príjemcovia uvedení na certifikáte alebo na doklade podľa § 3 ods. 1 písm. d)
a)
musia na žiadosť orgánu veterinárnej správy, ak krajinou určenia je Slovenská republika, v rozsahu potrebnom na vykonanie kontrol uvedených v odsekoch 1 až 3, vopred ohlásiť príchod zvierat a produktov živočíšneho pôvodu z iného členského štátu, a najmä oznámiť povahu zásielky a očakávaný dátum jej prijatia; oznámenie sa musí vykonať najneskôr pred očakávaným prijatím zásielky okrem mimoriadnych okolností, pri ktorých príslušný orgán veterinárnej správy môže požadovať dvojdňové predbežné oznámenie, a okrem príjmu registrovaných koní, ktoré majú vydaný identifikačný doklad podľa osobitného predpisu,28) u ktorých sa toto oznámenie nepožaduje,
b)
musia uchovávať najmenej šesť mesiacov podľa pokynu príslušného orgánu veterinárnej správy zdravotné certifikáty alebo doklady uvedené v § 3 a predkladať ich príslušnému orgánu veterinárnej správy na požiadanie.
(5)
Odber vzoriek podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva čo najskôr, vždy do dvoch pracovných dní po dátume príchodu zásielky zvierat na miesto určenia uvedené v certifikáte alebo doklade podľa § 3 ods. 1 písm. d), okrem
a)
odberu vzoriek vykonávaného v rámci kontrol príslušným orgánom veterinárnej správy na základe informácie, ktorá opodstatňuje podozrenie z porušenia veterinárnych požiadaviek,
b)
prípadu, ak príjemcom zásielky zvierat je príjemca podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu, keď sa uplatní obdobie ďalších dvoch pracovných dní od príjmu zvierat v konečnom mieste určenia.
(6)
Vzorky podľa odseku 1 písm. a) sa odoberajú dvojmo alebo v dostatočnom množstve na rozdelenie na dve rovnaké časti určené na vyšetrenie; prvá vzorka alebo časť sa vyšetrí v laboratóriu schválenom príslušným orgánom veterinárnej správy na vyšetrovanie predmetnej choroby a druhá vzorka alebo časť, prípadne ďalšie časti sa jasne označia a skladujú vo vhodných podmienkach najmenej jeden mesiac pod kontrolou príslušného orgánu veterinárnej správy.
§ 6
(1)
Ak sa v súlade s veterinárnymi požiadavkami, alebo ak tieto nie sú ustanovené v súlade so všeobecnými požiadavkami zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, požaduje umiestnenie zvierat v karanténe,29) miestom karantény zvierat je obvykle chov miesta určenia.
(2)
Príslušný orgán veterinárnej správy môže nariadiť umiestnenie zvierat v karanténnej stanici, ak na to z veterinárneho hľadiska existuje dôvod. Takáto stanica sa považuje za miesto určenia zásielky. Hlavný veterinárny lekár oznámi Európskej komisii dôvody takého opatrenia.
(3)
Príslušný orgán veterinárnej správy určí povinnosti vzťahujúce sa na karanténu a jej umiestnenie vo veterinárnych požiadavkách podľa § 13 ods. 2.
§ 7
(1)
Príslušný orgán veterinárnej správy zabezpečí, aby sa počas kontroly vykonávanej na miestach, kadiaľ môžu prichádzať zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu podľa osobitného predpisu10) z tretích krajín na územia členských štátov,4) ako sú prístavy, letiská a inšpekčné miesta s tretími krajinami, prijali tieto opatrenia:
a)
vykonávanie kontroly certifikátov alebo dokladov sprevádzajúcich zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu,
b)
zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, pochádzajúce zo Slovenskej republiky alebo z členského štátu, musia byť kontrolované podľa § 5,
c)
produkty živočíšneho pôvodu z tretích krajín musia podliehať požiadavkám podľa osobitného predpisu,31)
d)
zvieratá z tretích krajín musia podliehať požiadavkám podľa osobitného predpisu.32)
(2)
Všetky zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu prepravované dopravnými prostriedkami na pravidelných priamych linkách, spájajúcich dva zemepisné body Európskeho spoločenstva, podliehajú požiadavkám kontrol podľa § 5.
§ 8
(1)
Ak sa veterinárnou kontrolou v mieste určenia alebo počas prepravy zistí dôvod na nariadenie mimoriadneho núdzového opatrenia,33) hlavný veterinárny lekár nariadi najmä umiestnenie zvieraťa alebo zásielky zvierat do karantény na najbližšej karanténnej stanici alebo ich zabitie, prípadne, ak si to okolnosti vyžadujú, ich neškodné odstránenie. Náklady, ktoré sa vzťahujú na prijaté opatrenia, znáša odosielateľ, jeho zástupca alebo osoba zodpovedná za zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu.
(2)
O zisteniach, prijatých opatreniach podľa odseku 1 a dôvodoch na ich nariadenie hlavný veterinárny lekár bezodkladne písomne najvhodnejším spôsobom informuje príslušné orgány členských štátov a Európsku komisiu.
(3)
Okrem opatrení podľa odseku 1 sa môžu uplatniť ochranné opatrenia podľa § 10.
(4)
Ak sa veterinárnou kontrolou v mieste určenia alebo počas prepravy zistí, že zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu nespĺňajú veterinárne požiadavky alebo požiadavky, na základe ktorých Slovenská republika získala dodatočné záruky podľa osobitného predpisu14) alebo v súlade s rovnocennými veterinárnymi požiadavkami, hlavný veterinárny lekár nariadi mimoriadne núdzové opatrenia,34) a ak to dovoľujú zdravotné podmienky alebo podmienky ochrany zdravia, ponechá odosielateľovi zásielky alebo jeho zástupcovi možnosť zvoliť si
a)
ponechanie zvierat a produktov živočíšneho pôvodu pod dozorom, až kým sa potvrdí splnenie veterinárnych požiadaviek tam, kde existujú rezíduá, a ak ide o nemožnosť splniť tieto požiadavky, vykonanie primeraných opatrení v súlade s veterinárnymi požiadavkami, alebo
b)
zabitie zvierat alebo neškodné odstránenie produktov živočíšneho pôvodu, alebo
c)
vrátenie zvierat alebo zásielky po povolení príslušným orgánom vyvážajúceho členského štátu a po predbežnom oznámení členským štátom tranzitu.
(5)
Ak sú dôvodom nariadenia opatrení podľa odseku 4 písm. c) nedostatky v certifikáte alebo dokladoch, hlavný veterinárny lekár určí vlastníkovi alebo jeho zástupcovi primeraný čas na odstránenie nedostatku predtým, než sa nariadené opatrenia vykonajú.
§ 9
(1)
Ak je v prípadoch uvedených v § 8 miestom určenia Slovenská republika, príslušný orgán veterinárnej správy35) bezodkladne písomne oznámi príslušnému orgánu členského štátu odoslania
a)
ak je to potrebné, počet a popis zvierat v zásielke a zašle kópiu zdravotného certifikátu,
b)
dátum príjmu zásielky na miesto určenia,
c)
dátum odberu vzoriek a dátum vykonania laboratórnych vyšetrení, ak vzorky boli odobraté, alebo ak vzorky neboli odobraté, dátum vykonania kontroly,
d)
charakter výsledkov vykonanej kontroly, a ak boli odobraté vzorky, popis vyšetrovaných zvierat, povahu použitých vyšetrení vzoriek a výsledky vyšetrení vzoriek.
(2)
Ak je v prípadoch uvedených v § 8 krajinou odoslania zásielky Slovenská republika, príslušný orgán veterinárnej správy35) prijme všetky nevyhnutné opatrenia a oznámi príslušnému orgánu členského štátu určenia zásielky povahu vykonaných kontrol, prijaté opatrenia a dôvody na ich nariadenie; príslušný orgán veterinárnej správy35) môže od príslušného orgánu členského štátu požadovať do siedmich dní od prijatia informácií podľa odseku 1 vykonanie
a)
jedného alebo viacerých testov, ak je to potrebné, duplikátnej vzorky alebo alikvotnej časti alebo častí, na ktoré sa vzťahuje § 5 ods. 6, referenčným laboratóriom Európskeho spoločenstva alebo schváleným laboratóriom po dohode príslušných orgánov veterinárnej správy a príslušných orgánov členského štátu miesta určenia zásielky,
b)
klinického vyšetrenia zásielky, ak bola umiestnená do izolácie, za prítomnosti jeho zástupcu.
(3)
Náklady za kontroly podľa odseku 2 znáša príslušný orgán veterinárnej správy,35) ktorý ich následne vyúčtuje odosielateľovi zásielky.
(4)
Ak sa príslušný orgán členského štátu určenia zásielky obáva, že prijaté opatrenia uvedené v odseku 2 sú neadekvátne, príslušný orgán veterinárnej správy35) a príslušný orgán členského štátu určenia zásielky nájdu spoločne spôsob a prostriedky na nápravu situácie; ak je to vhodné, môže to zahŕňať aj vykonanie kontroly na mieste. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak je miestom určenia zásielky Slovenská republika.
(5)
Ak sa kontrolou v mieste určenia v Slovenskej republike opakovane zistia nedostatky uvedené v § 8, príslušný orgán veterinárnej správy35) o tom informuje Európsku komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov.
(6)
Ak je Slovenská republika krajinou odoslania zásielky, pri kontrole ktorej sa opakovane zistia nedostatky uvedené v § 8, Európskou komisiou určení veterinárni odborníci, v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej správy, môžu vykonávať kontrolu na mieste v Slovenskej republike. Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, a najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, chovov, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy.
(7)
Príslušný orgán veterinárnej správy na základe žiadosti Európskej komisie, vyplývajúcej zo zistených nedostatkov, zintenzívni kontrolu nad zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu, pochádzajúcimi z predmetného chovu, strediska, organizácie, schváleného trhu alebo strediska na zhromažďovanie zvierat alebo regiónu. Ak sú vážne dôvody ohrozenia zdravia zvierat alebo v záujme ochrany zdravia ľudí príslušný orgán veterinárnej správy pozastaví certifikáciu alebo presuny.
(8)
Ak je krajinou určenia zásielky, pri kontrole ktorej sa opakovane zistia nedostatky uvedené v § 8, Slovenská republika, príslušný orgán veterinárnej správy môže zintenzívniť kontrolu zvierat, pochádzajúcich z predmetného chovu, strediska, organizácie, schváleného trhu alebo strediska na zhromažďovanie zvierat alebo regiónu.
(9)
Príslušný orgán veterinárnej správy35) môže v prípade opakovaného zistenia nedostatkov uvedených v § 8 a po predchádzajúcom povolení Európskou komisiou dočasne zakázať vstup zvierat a produktov živočíšneho pôvodu, pochádzajúcich z predmetného chovu, strediska, organizácie, schváleného trhu alebo strediska na zhromažďovanie zvierat, alebo regiónu na svoje územie.
(10)
Odvolanie proti rozhodnutiam príslušných orgánov veterinárnej správy sa riadi osobitným predpisom,36) okrem odseku 13.
(11)
Ak je krajinou určenia Slovenská republika, rozhodnutia prijaté príslušným orgánom veterinárnej správy a dôvody, pre ktoré boli rozhodnutia prijaté, sa oznámia odosielateľovi alebo jeho zástupcovi a príslušnému orgánu členskej krajiny odoslania.
(12)
Ak o to odosielateľ alebo jeho zástupca požiada, rozhodnutia a ich dôvody uvedené v odseku 11 sa mu doručia písomne spolu s poučením o právach na odvolanie a o príslušnom postupe a lehotách.
(13)
Ak nastane spor, obe zúčastnené strany môžu na základe dohody do jedného mesiaca postúpiť spor na posúdenie odborníkovi, ktorého meno je uvedené v zozname odborníkov Európskeho spoločenstva vyhotovenom Európskou komisiou. Náklady na konzultáciu s odborníkom uhradí Európske spoločenstvo. Strany v spore sa riadia stanoviskom odborníka, pričom berú do úvahy veterinárne požiadavky. Stanovisko odborníka je záväzné a nemožno sa voči nemu odvolať.
(14)
Náklady na vrátenie zásielky, držanie alebo izoláciu zvierat alebo, ak je to vhodné, na ich zabitie alebo neškodné odstránenie znáša odosielateľ, jeho zástupca alebo osoba zodpovedná za tieto zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu.
Spoločné ustanovenia
§ 10
(1)
Hlavný veterinárny lekár bezodkladne hlási37) ostatným členským štátom a Európskej komisii každý výskyt ohniska choroby na území Slovenskej republiky okrem ohniska choroby uvedenej v osobitnom predpise,38) zoonózy, choroby alebo iných príčin, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo pre zdravie ľudí.
(2)
Ak je krajinou odoslania Slovenská republika, príslušný orgán veterinárnej správy bezodkladne nariadi opatrenia na kontrolu alebo prevenciu39) podľa veterinárnych požiadaviek,12) najmä vymedzenie nárazníkových pásem podľa týchto veterinárnych požiadaviek, alebo prijme ďalšie opatrenia, ktoré považuje za vhodné, vrátane mimoriadnych núdzových opatrení.34)
(3)
Ak je miestom určenia Slovenská republika alebo ak je Slovenská republika štátom tranzitu, a ak sa pri kontrole podľa § 5 zistí prítomnosť choroby alebo skutočnosť podľa odseku 1, môže hlavný veterinárny lekár, ak je to potrebné, prijať preventívne opatrenia v súlade s veterinárnymi požiadavkami vrátane karantény zvierat.
(4)
Až do prijatia rozhodnutia Európskou komisiou môže hlavný veterinárny lekár, ak je krajinou určenia Slovenská republika a ak sú na to závažné dôvody, na ochranu zdravia zvierat alebo v záujme ochrany zdravia ľudí prijať dočasné ochranné opatrenia týkajúce sa chovov, stredísk alebo organizácií, alebo ak ide o epizoóciu, opatrenia týkajúce sa nárazníkového pásma v súlade s veterinárnymi požiadavkami. Prijaté opatrenia podľa odsekov 2 až 4 hlavný veterinárny lekár bezodkladne oznámi Európskej komisii a ostatným členským štátom.
(5)
Príslušný orgán veterinárnej správy môže požiadať Európsku komisiu o preskúmanie prijatých opatrení uvedených v odsekoch 1 až 4.
§ 11
Na vykonávanie veterinárnych kontrol a spoluprácu s príslušnými orgánmi členských štátov sú príslušné orgány veterinárnej správy.
§ 12
Všetci sprostredkovatelia obchodu so zvieratami alebo produktmi živočíšneho pôvodu podľa § 1 musia
a)
byť na žiadosť príslušného orgánu veterinárnej správy vopred registrovaní v úradnom registri,
b)
viesť evidenciu dodávok a u príjemcov podľa § 5 ods. 1 písm. b) tretieho bodu aj s uvedením nasledujúceho miesta určenia zvierat a produktov a uchovávať ju po dobu, ktorú určí príslušný orgán veterinárnej správy tak, aby mohla byť na žiadosť predložená príslušnému orgánu veterinárnej správy.
§ 13
(1)
Výmeny zvierat a produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú zosúladeným požiadavkám Európskeho spoločenstva a veterinárnym požiadavkám, podliehajú požiadavkám na kontroly ustanoveným týmto nariadením, a najmä požiadavkám, ktoré sú ustanovené v § 3 ods. 1 písm. a).
(2)
Príslušný orgán veterinárnej správy35) oznámi Európskej komisii a ostatným členským štátom podmienky a postupy, ktoré sa vzťahujú na obchodovanie so zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu uvedenými v odseku 1.
(3)
Kontrolné pravidlá stanovené pre zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,10) sa rozšíria na zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,10) ak sa prijmú zosúladené pravidlá, ktoré upravia obchodovanie s nimi.
§ 14
Hlavný veterinárny lekár predkladá Európskej komisii v zosúladenej forme základné informácie o veterinárnych kontrolách vykonávaných podľa tohto nariadenia.
§ 15
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 okrem § 1 ods. 3, § 2 písm. b), § 5 až 9 a § 13 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 293/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
1.
Smernica Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúca sa veterinárnych a zootechnických kontrol aplikovaných v obchode vo vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 224, 18. 8. 1990, s. 29) v znení
smernice Rady 90/539/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 303, 3. 10. 1990, s. 6),
smernice Rady 90/667/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 363, 27. 12. 1990, s. 51),
smernice Rady 68/539/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 46, 19. 12. 2002, s. 19),
smernice Rady 91/496/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 6),
smernice Rady 91/628/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 340, 11. 12. 1991, s. 17),
smernice Rady 92/60/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s. 75),
smernice Rady 92/95/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s. 54),
smernice Rady 92/118/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 62, 15. 3. 1992, s. 49),
smernice Rady 94/103/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 1, 3. 1. 1994, s. 224),
smernice Rady 94/338/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 151, 17. 6. 1994, s. 36),
smernice Rady 94/339/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 151, 17. 6. 1994, s. 38),
smernice Rady 2002/33/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 315, 19. 11. 2002, s. 14).
2.
Rozhodnutie Komisie 94/339/ES z 25. mája 1994, ktoré upravuje podrobné pravidlá na vykonanie článku 9 (1) smernice Rady 90/425/EHS, ktorá sa týka veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vo vnútri Spoločenstva pri niektorých živých zvieratách a produktoch z pohľadu dobudovania vnútorného trhu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 151, 17. 6. 1994, s. 38).
3.
Rozhodnutie Komisie 93/444/EHS z 2. júla 1993 o podrobných pravidlách upravujúcich obchod vo vnútri Spoločenstva pri niektorých živých zvieratách a produktoch určených na vývoz do tretích krajín (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 208, 19. 8. 1993, s. 34).
4.
Rozhodnutie Komisie 94/338/ES z 25. mája 1994, ktoré upravuje podrobné pravidlá na vykonanie smernice Rady 90/425/EHS, ktoré sa týkajú odberu vzoriek na účely veterinárnych inšpekcií v mieste určenia (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 151, 17. 6. 1994, s. 36).
Právne predpisy Európskych spoločenstiev sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 293/2003 Z. z.
ZOZNAM CHORÔB ALEBO EPIZOOCIÍ, PRI KTORÝCH SÚ POVINNÉ MIMORIADNE OPATRENIA S ÚZEMNÝMI OBMEDZENIAMI (SLOVENSKEJ REPUBLIKY ALEBO ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, REGIÓNOV ALEBO ZÓN)
1.
slintačka a krívačka
2.
klasický mor ošípaných
3.
africký mor ošípaných
4.
vezikulárna choroba ošípaných
5.
pseudomor hydiny
6.
mor hovädzieho dobytka
7.
mor malých prežúvavcov
8.
vezikulárna stomatitída
9.
zhubná katarálna horúčka oviec
10.
africký mor koní
11.
vírusová encefalomyelitída koní
12.
nákazlivá obrna ošípaných
13.
mor hydiny (aviárna influenza)
14.
kiahne oviec a kôz
15.
nodulárna dermatitída
16.
horúčka údolia Rift
17.
pľúcna nákaza hovädzieho dobytka
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.
3)
§ 48 ods. 6 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
5)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
6)
§ 19 zákona č. 488/2002 Z. z.
7)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
8)
9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.
10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 492/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2003 Z. z.
11)
§ 18 zákona č. 488/2002 Z. z.
12)
§ 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
13)
§ 32 zákona č. 488/2002 Z. z.
14)
§ 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
15)
16)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 271/2003 Z. z. o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO).
17)
§ 41 zákona č. 488/2002 Z. z.
18)
19)
§ 11 zákona č. 488/2002 Z. z.
22)
25)
§ 30 ods. 7 zákona č. 488/2002 Z. z.
26)
§ 30 ods. 8 zákona č. 488/2002 Z. z.
28)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 295/2003 Z. z. o zootechnických a genealogických požiadavkách na obchodovanie s koňovitými zvieratami, ich spermou, vajíčkami a embryami.
29)
31)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z.
32)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.
35)
§ 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
36)
§ 46 zákona č. 488/2002 Z. z.
37)
§ 17 zákona č. 488/2002 Z. z.
38)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat.
39)
§ 16 zákona č. 488/2002 Z. z.